สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 4 จากทั้งหมด148

ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดการรับสมัครผลงานวิชาการ

ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดการรับสมัครผลงานวิชาการและเชิญชวน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (The 2022 National and Intemnational Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA 2022) ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Turning Challenges into Opportunities: Working toward SDGs,BCG and Inclusive Growth in the Global Economy" ในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.30 น. โดยมีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ การอภิปรายร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (Online ผ่านระบu Zoom Meeting) นั้น ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอความอนุคราะห์ท่านในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน ได้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ร่วมส่งผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา และผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมนี้ (ขยายเวลารับสมัครผลงานถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565) 2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ตามวันและ เวลาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียน Online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th และเข้าสู่เมนู "Registrations" หรือสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ (ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 สิงหาคม 2565) ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไชต์งาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ระบุในท้ายจดหมายนี้

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติปี ๒๕b๕ The 13th TCU International e-learning Conference 2022 "Social Change and Future of MOOCs"

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ปี ๒๕๖๕ The 13 th TCU International e-learning Conference 20 22 "Social Change and Future of MOOCs" รูปแบบออนไลน์ (Webinar ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการจัดประชุมนานาชาติประจำปีที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิซาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ทั่วประเทศ และเป็นการประมวลความรู้ด้านการศึกษาออนไลน์ในทุกด้านโดยกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศ ร้ายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวพร้อมกันนี้ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่าน และอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยการประชุมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนใด 1 ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://iec2022.thaicyberu.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เชิญชวนเสนองานจ้างที่ปรึกษาและออกแบบแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

(Learning Society) โดยวิธีคัดเลือก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาและออกแบบ แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ หนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๘: กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ㆍ๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 สถาบันยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565 ไปยังคณาจารย์/นักวิจัย ภายในสังกัดที่มีความสนใจเข้ารับการอบรม ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ทาง https://forms.gle/EECRDsSonTVa1sEa7 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หากมีข้อส่งสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวกรรณิกา สุขสมัย, นางสาวปียาภรณ์ กระจ่างศรี, นางภรณ์ทิพย์ สุภาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3931 9111 ต่อ 10800, 10890 หมายเลขโทรศัพท์มือถือสำนักงาน 08 6440 2639

ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2565

มูลนิธีส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ได้กำหนดจัดการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มูลนิธิฯ เห็นว่างองค์กรของท่านเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งมีศักยภาพและมีผลการดำเนินการที่ดี มีระบบบริหารจัดการและการปฏิบัติการที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อองค์กรอื่นๆ จึงขอเรียนเชิญร่วมสมัครส่งบทคัดย่อ เพื่อพิจารณาเบื้องต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาด้วย หรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.ftqm.or.th หรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการคระกรรมการจัดการประชุมฯ โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 71100
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next