สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 137 จากทั้งหมด148

ประกาศและประชาสัมพันธ์ โดยสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประกาศและประชาสัมพันธ์ โดยสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 เรื่องเพื่อประกาศและประชาสัมพันธ์ดังนี้ 1.) หนังสือสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ที่พรีม่า/32-2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 เรื่อง การแก้ไขเกณฑ์จริยธรรมและสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prema.or.th/codeofpractice2018 2.) หนังสือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ศธ 04009.10/ว 1585 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 3.) หนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝบร.(05) 8/2560 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการเศรษฐทัศน์" ประจำปี 2561 รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bot.or.th และ http://econ.tu.ac.th 4.) หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วน ที่ กต 0904/683 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่องโครงการประกวดวีดิทัศน์สั้นในหัวข้อ "การต่างประเทศในมุมมองของฉัน" ส่งรายละเอียดและการสมัครและแนบเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://goo.gl/KDqdKd ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยุสราญรมย์ กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 2298 4

ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจครั้งที่ 11 และประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติครั้งที่ 8

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง"การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11 (The 11th Business management Research Conference) และการจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th International business management Research Conference) ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจพิจารณาเห็นว่าการประชุมทางวิชาการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bmrccmu.net

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติครั้งที่ 12 เรื่อง "การวิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย" วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย โดยท่านที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ โดยส่งเอกสารบทความวิจัยจำนวน 3 ชุดพร้อมแผ่น CD ข้อมูลมายังสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-17:00 น. ณ อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 ชั้น 4 ห้องบรรยาย 1 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักพัฒนาและบริการวิชาการ โทร. 02 563 525 ต่อ 2017

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยบทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "Graduate School Mini Conference 2018" ขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยบทความปริทัศน์ ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 2160 1174-80 หรือ http://www.conference.grad.ssru.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 |138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next