สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 144 จากทั้งหมด148

ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติจากเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ให้จัดประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 (14th Conference on Energy Network of Thailand) ขึ้นในระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทลริมเพ จังหวัดระยอง ในการนี้ ผู้จัดงานจึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานวิชาการในครั้งนี้ โดยสามารถลงทะเบียนได้ทาง www.e-nett.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 549 3497

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12

สถาบันภาษา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยและโครงการสันติไมตรีไทยญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ การเคลื่อนย้ายและการพัฒนาในอนาคต Future mobility and Development ระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการหรือผู้เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ผู้ประสงค์นำเสนอบทความหรือเข้าร่วมประชุมสามารถส่งใบสมัครไปตามที่อยู่ในเอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 The 9th​ TCU International e-leaning Conference 2018 "MOOC and Beyond"

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง​ 2561 The 9th​ TCU International e-leaning Conference 2018 "MOOC and Beyond" ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมเป็นการประชุมวิชาการโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://iec2018.thaicyberberu.go.th/ โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 -​ 17.00 น.​ ณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการนี้ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมสวมบทความกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2018 ทั้งนี้สามารถส่งบทความ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 4

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก และวิทยาลัยนครราชสีมา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 "นวัตกรรมการวิจัย​ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน"​ ในวันศุกร์​ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ​ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น​ จังหวัดตาก ในการนี้วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จึงขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.northern.ac.th/new_web/conference/#
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |145 | 146 | 147 | 148 | Next