สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย

 

งานบริหารการวิจัย

      • ทุนสนับสนุนการวิจัย

          - งบประมาณแผ่นดิน

          - เงินรายได้มหาวิทยาลัย

          - เงินรายได้หน่วยงาน

      • การติดตามโครงการวิจัย

      • ระบบบริหารจัดการงานวิจัย


งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัย

      • โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย

      • โครงการศูนย์บริการและให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย : คลินิกวิจัย

      • งานเผยแพร่ผลงานวิจัย


คณะกรรมการ

      • คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม

      • คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

      • คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยเงินรายได้

      • คณะทำงานผู้ประสานงานการดำเนินงานวิจัย


หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการวิจัย

นางจิตรดา สมรูป
ปฏิบัติหน้าที่ : กำกับดูแลงานบริหารการวิจัย
  งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัย
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11018
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ :  chitrlada@g.swu.ac.th
นางสาวรัตนาพร  จิตรนพรัตน์
รับผิดชอบ : งานบริหารการวิจัย
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11017
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ : rattanapornji@g.swu.ac.thนางสาวธิดาวัลย์  โชติวรวรรณ
รับผิดชอบ : งานบริหารการวิจัย
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11096
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ :  tidawanc@g.swu.ac.th
นายสุทัศนัยน์ ขอมธิดา
รับผิดชอบ : งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัย
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11082
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ :  sutasanai@g.swu.ac.th