สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 1 จากทั้งหมด148

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 (รูปแบบออนไลน์)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16 (รูปแบบออนไลน์) ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร่ำไพพรรณี ครั้งที่ 16 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 118 ปี 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี การวิจัยพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น" ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎร่ำไพพรรณี ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการ ฯ ดังกล่าว ไปยังคณาจารย์/นักวิจัย ภายในสังกัดที่มีความสนใจนำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ (ร้ายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้) โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบออนไลน์ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) ผ่านทางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานนำเสนอทางเว็บไซต์ http://www.research-conference.rbru.ac.th/ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 (หรือจนกว่าจะครบ 80 บทความ) หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวนิตยา ต้นสาย , นางสาวณัฐฐานี ดีซื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือสำนักงาน 08-644-0-2639

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาสำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารด้านดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศในหัวข้อ Cyber Security & PDPA Ultimate Guide for Education

ตามที่บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ได้จัดงานสัมมนาสำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารด้านดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศในหัวข้อ Cyber Security & PDPA Ultimate Guide for Education ความละเอียดทราบแล้ว นั้น ในการนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทสไทย ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ บริษัทไมโครซอฟท์ ชั้น 38 ตึก CRC ถนนวิทยุ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้างานออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams: https://me-qr.com/hXq7XZN

ขอเรียนเชิญเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรม Pitching การแนะนำสินค้า/บริการด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ดำเนินโครงการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล, อุตสาหกรรมการแพพทย์ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ละเพื่อส่งเสริม SME ให้เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นั้น สถาอุตสาหกรรมฯ จึงได้จัดกิจกรรม Digital Transfer Matching Day เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินและการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ ในวันพุธที่ 21 กันายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ห้อง Meetting Room 3 และบริเวณด้านหน้าโถงศุลาลัย SURALAI ชั้น 7 ไอคอนสยาม ภายในงานมีสินค้า / บริการ ค้านเทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ ในการนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรม Pitching การแนะนำสินค้า/บริการด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับหน่วยงานของท่านในอนาคต โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวณัฐธยาน์ สินแสงวัฒน์ โทร 097-278-7964, 083-423-8891 E-mail : nattayas@fti.or.th , phakpoomw@fti.or.th

ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง"

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยทางด้านสหวิทยาการ และยกระดับทักษะการวิจัยทางด้านสหวิทยาการในภาคกลาง นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าโครงการฯ ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในสังกัดของท่าน จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ (Online) Zoom Meeting ID: 989 1074 3423 Passcode: 357096 โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ https/inkbsru.ac.th/ipg สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม (ผู้ช่วยอธิการบดี) โทร 098 825 5278

มาตรการควบคุมสินค้าและถ่ายโอนเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์

เรื่อง มาตรการควบคุมสินค้าและถ่ายโอนเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ (Intangible Technology Transfer: ITT) ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use items: DUI) ขององค์กรด้านการศึกษาและการวิจัยของไทย ตามหนังสือที่อ้างอิง กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศได้นำเสนอแนวทางการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสุง (Weapons of Mass Destruction: WMD) เมื่อปี 2562 และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้รับทราบแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 พ.ร.บ.สคอส. ซึ่งเป็นกฏหมายหลังของไทยในการดำเนินการตามข้อมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 (UNSCR 1540) ได้มีผลบังคับใช้ กรมฯ จึงกำหนดมาตรการตามประกาศ CAC ซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 โดยมีกลไกการตรวจสอบข้อมูลความเสี่ยงเพื่อห้ามไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งออก ส่งกลับ ถ่ายลำ ผ่านแดน ถ่ายโอนเทคโนโลยีฯ รวมถึงองค์ความรู้ (ITT) ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย WMD รวมถึง DUI กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาแล้วขอเรียนว่า องค์กรของท่านเป็นองค์กรที่ให้บริการและสนับสนุนด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ และ ITT ให้แก่นักศึกษาและนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับ ITT ของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ขยาย WMD อนึ่ง หากองค์กรมีระบบงาน ICP ตามประกาศ ICP จะสามารถประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมด้วยการตรวจสอบการใช้และผู้ใช้สุดท้าย (End-use/user) ไม่ให้เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย WMD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการให้บริการด้านการศึกษาและการพัฒนาด้านการวิจัยของประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา กรมฯ ได้ดำเนินโครงการภาคีเครือข่ายความรว่มมือระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP Network) เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะด้านระบบงาน ICP และ โครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีองค์ความรู้ในการจัดทำระบบงาน ICP จนสามารถผลักดันให้องค์กรมีระบบงาน ICP ที่ผ่านการประเมินผลการรับรองจากกรมฯ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยระดับนานาชาติ ตลอดจนรัฐสมาชิกขององค์การสหประชาชาติในการป้องกันการแผร่ขยาย WMD โดยล่าสุดมีผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมศุลกากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว เพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย โดยเฉพาะองค์กรที่ให้บริการด้านการศึกษาและการวิจัยสามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สคอส.ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบะสอดคบ้องตาม UNSCR 1540 ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์องค์กรของท่านตระหนัก เผ้าระวัง และพร้อมกำกับดูแลกิจกรรมที่อาจนำปสู่การบังคับใช้มาตรการ CAC ในอนาคต ทั้งนี้ องค์กรสามารถติดต่อสอบถามเพื่อรับทราบข้อมูลการจัดทำระบบงาน ICP แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ หรือยื่นขอรับการประเมินระบบงาน ICP ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tcwmd@outlook.com หรอ โทรศัพท์ 02-528-7500 – 29 ต่อ 4710 หรือ 4713
1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next