สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 25 จากทั้งหมด148

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบราราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนอุดมศึกษาในยุควิถีปกติใหม่ : ทิศทางการปรับตัวของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านสื่ออิเล็ดทรอนิกส์ (Google Meet) ในการนี้ คณะมนุษย์สาสตร์และสังคมศาสตร์ ของความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาในสังกัดของท่าน ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) ตามวัน เวลา ดังกล่าว

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “งานวิชาการรับใช้สังคม”

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า Holy Angel University (Philippines), Angeles University Foundation (Philippines), STI West Negros University, Galuh University (Indonesia) and Tianjin University of Traditional Chinese Medicine กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “งานวิชาการรับใช้สังคม” (การประชุมแบบออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุลลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในวันเวลาดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียด และรูปแบบการจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://hcuconf.hcu.ac.th/conf2021 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรสยามและบุคคลดีเด่น ครั้งที่ 27 พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องบุคคลที่ได้อนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนทำคุณประโยชน์ต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติจนเป็นที่ยอมรับ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ของความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่นตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ QR code ติดต่อสอบถามอผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครเดช มณีภาค หมายเลขโทรศัพท์ 08-0559-9905 หรือ นางสาวณัฐนันท์ ภู่วัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 097-192-8054

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผ็ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education NEXT Forum 2021 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิดหลัก The Next Normal Education: Accelerating Research & Innovation for New Skills ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญท่านปละบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทร.02-661-7750 ต่อ 221, 222 และ 223 อีเมล pimphatsara@absolutealliances.com ; info-absolute@absolutealliances.com หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.conferencethaiseries.com

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ “2021 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2021)”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีกำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2021 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2021)” ในวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ. 2546 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร และระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2021 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2021)” รายละเอียดตามเว็บไซต์ http://ri2c.org/ หรือคิวอาร์โค้ด
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next