สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 40 จากทั้งหมด148

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตลอดจนภาคเอกชนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ คณะกรรมการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ได้พิจารณาเห็นว่าการประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นที่น่าสนใจในหน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 สามารถดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มอบหมายให้ นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง เป็นผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ (034) 314-454-6 ต่อ 125 เบอร์มือถือ 092-269-3377

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (The 4th National Conference on Innovation for Learning and Invention 2020 :ILI 2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่นวัตกรรมผลงานวิจัยในชั้นเรียนและสิ่งประดิษฐ์ นั้น ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ในหน่วยงานของท่านส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยรูปแบบการจัดงานประชุมเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom ทั้งนี้ โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ili.rmutt.ac.th/ หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 02-549-4735, 02-549-4752 และ 02-549-4753

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัน์งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด “งานวิจัย เพื่อการสร้างเสริมพลงัสู่สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (NEW Normal)” ในวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 253 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยแก่ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป ดังนี้ เพื่อให้การจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่แวดวงวิชาการ จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว โดยใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research พร้อมส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟล์ Word/PDF มาที่ E-mail : wturesearch@gmail.com สำนักวิจัยลับริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีกำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ผู้ที่สนใจทั่วไปได้ตระหนักเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัย และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.aru.ac.th/arucon ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-276-577

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) หน่วยบริหารและจัดการทุกด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการส้รางนวัตกรรม (บพค.) ซึ่งมีหน่าที่ในการจัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้ทุนการศึกษาทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอื่นหลังปริญญา ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริหารแผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โปรแกรมการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ในการนี้ บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยต่อแผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อการสนับสนุนเรื่อง “การวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อการเรียนรู้และทบทวนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น สร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการรับมือและจัดการสถาวะวิกฤตที่ตามมา กับทั้งเตรียมนโยบายและมาตรการรองรับสภาวะวิกฤตด้านสุขภาพและสังคมที่เกิดจากการระบาดใหญ่ (pandemic) ในอนาคต” ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 22 ตุลาคม 2563 โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดได้ที่ http://www.nxpo.or.th/B/ ทั้งนี้ บพค. จึงใคร่ขอความกรุณาท่านประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) แก่บุคลากรภายใต้หน่วยงานของท่าน และหากท่านมีข้อซักถามในรายละเอียดและการยื่นข้อเสนอแผนงาน/โครงการสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02-470-7961 – 3 หรืออีเมล pmu.b@nxpo.or.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next