สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 43 จากทั้งหมด148

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนช่องทางการส่งบทความวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหฒุ่บ้านจองบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะทำการย้ายข้อมูลในระบบวารสารฯ เดิมไปยังระบบจัดเก็บวารสารฯ ใหม่ ThaiJo2.0 เพื่อให้เป็นมาตรฐานและง่ายต่อการสืบค้น จึงขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์สำหรับส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ที่ http://so03.tci-thaijo.org/index.php/hssj ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทำวารสารวิชาการ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อันเป็นการสนับสนุนนโยบายในการส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายและคำแนะนำในการส่งต้นฉบับ และส่งบทความเพื่อขอรับการประเมินผ่านเว๊บไซต์ ThaiJo รายละเยดดังนี้ 1. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ http://thaijo.org/index.php/rmutsb-sci/login 2. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) http://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/login

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สาธารณชนและวงวิชาการ โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://li0๑.tci-thaijo.org/index.php/stij

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกอุดมศึกษาไทย ในยุคพลิกผัน “Developing Thai Higher Education System and Mechanism for Disruptive Era” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในยุคพลิกผัน ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยจะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 การปรุมระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom นั้น ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้แทนสมาชิกประเภทสถาบันแห่งละ 2 คน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ฟรี สำหรับผู้แทนสถาบันกรุณาตอบแบบตอบรับกลับมาที่สมาคม ควอท สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้แทนสมาชิกหากสนใจสามารถดูรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ได้ที่ http://thailandpod.org/. หรือสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงก์ http://bit.lyThaiPOD_30July2020 และสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด กรุณาลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชถัฏเทพสตรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดทำวารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ ความรู้ด้านวิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป ในการนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคำแนะนำการเขียนบทความได้ที่ http://tinyurl.com/yb70yd9v หรือ QR code หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หมายเลขโทรศัพท์ 036-411-112 หรืออาจารย์สุประภา วิวัฒนิวงศ์ โทรศัพท์ 086-129-2336 E-mail : edutru.journal.com
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next