สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 148 จากทั้งหมด148

ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาประเภททั่วไป

บริษัทไ ปรษณีย์ไทย จำกัด ปณท มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา แก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ในการนี้ ปณท จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา โดยรายละเอียดประกาศการให้ ทุนดังเอกสารแนบ

ประกาศการเผยแพร่ทุนวิจัย

ฝ่ายวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ฝ่ายวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงจะสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการสกวเพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้พื้นฐานของผู้เสนอโครงการสู่การใช้ประโยชน์สกวประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นที่ http://academics.trf.or.th ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 - 17.30 น. ชั้น 2-3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวโดยรายละเอียดของการประชุมวิชาการเป็นไปตามสิ่งที่แนบมาด้วย โดยผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานได้ที่ www.utcc.ac.th/academicday

ขอขยายเวลาการส่งบทคัดย่อ บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 1st Rajamangala Sakhon Conference : RSKC 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครมีกำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนครครั้งที่ 1 The 1st Rajamangala Sakhon Conference : RSKC 201 ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอแจ้งการขยายเวลาในการส่งบทคัดย่อ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://fit.rmuti.ac.th/rskc 2018
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 |