สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
Biosafety

แบบฟอร์ม

- IBC-01 ขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย

- IBC-02 รายการประเมินห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

  และห้องปฏิบัติการที่ใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์

- IBC-03 คู่มือปฏิบัติในการขอประเมินระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย

- IBC-05 รายการประเมิน (Check list) ห้องปฏิบัติการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- BIOSAFETY GUIDELINES


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

- BIOSAFETY ความปลอดภัยทางชีวภาพ


รายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ

- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ


รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ


นโยบายและแนวปฎิบัติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

- นโยบายและแนวปฎิบัติด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการติดต่อสอบถาม โทร. 02-649-5000 ต่อ 11094

E-mail: biosswu@gmail.com

Line ID :@pze0556j