สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
สำนักงานผู้อำนวยการ

 

สำนักงานผู้อำนวยการ

เป็นหน่วยงาน สนับสนุนของสถาบันฯ มีภารกิจหลักในการช่วยอำนวยการผู้บริหาร ได้แก่

- งานบริหารและธุรการ

- งานคลังและพัสดุ

- งานนโยบายและแผน


ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

นางกรอุษา  ศรีสุวรรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11084
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ :  kronusa@g.swu.ac.th

งานบริหารและธุรการ

นางสาวชนัญชิดา  วัฒนสุข
รับผิดชอบ : งานบุคคล
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11085
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ :  chananchidaw@g.swu.ac.th
นางสาวกนกวรรณ ดาอ่ำ
รับผิดชอบ : งานธุรการ
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11089
โทรสาร: (02) 259-1822

งานคลังและพัสดุ

นางสาวศิรภัสสร  ดาราวงษ์
รับผิดชอบ : งานพัสดุ
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11090
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ :  sirapasond@g.swu.ac.th
นายนวัต  จารุจินดา
รับผิดชอบ : งานการเงิน
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11092
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ :  nwat@g.swu.ac.th

งานนโยบายและแผน

นายปกรณ์ แตงเพียร
รับผิดชอบ : งานโสตทัศนูปกรณ์
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11013
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ : pakornt@g.swu.ac.th
นางสาวชริยา อยู่สาโก
รับผิดชอบ : งานธุรการ
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11089
โทรสาร: (02) 259-1822