สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 87 จากทั้งหมด148

ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 12 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 9

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจะจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 12 (The 12th Business Management Research Conference) และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th International Business Management Research Conference)” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทั้งในระดับประเทศชาติและนานาชาติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ วิทสัยทัศน์ และประสบการณ์ของนักวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ คณะบริหารธุรกิจพิจารณาเห็นว่า การประชุมทางวิชาการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน ขึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน Online และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bmrccmu.net

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และดองบริหารงานวิจัย กำหนดจัดทำวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันที่มีคุณค่าสู่แวดวงวิชาการและผู้สนใจ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการรายงานความก้าวหน้าและแนวคิดในการวิจัยสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดออกวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ ปีละ 3 ฉบับรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และกองบริหารงานวิจัย จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์ ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://irj.kku.ac.th/2019/ และจัดทำตามแบบพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากท่านมีข้อสงสัยหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นางสาวภัทรภา บำรุงไทยชัยชาญ เบอร์โรศัพท์ 043-203-177, 094-531-8417

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562

กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Meta R2R to Value Based Healthcare” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ กิดแนวคิดในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ด้านสุขภาพ นอกจากนั้นเป็นการนำเสนอบทเรียนการใช้แนวคิดการทำวิจัย R2R เป็นเคริ่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ผู้บริหาร ตลอดจนเพื่อเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรม กอง และหน่วยงานจ่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการดำเนินงานวิจัย (R2R) โดยจัดให้มีการประกวดผลงานวิชาการ การบรรยาย/อภิปราย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนิทรรศการของกรมวิชาการและเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพในหน่วยงานของท่านที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัด (สำหรับค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าเครื่องดื่มระหว่างการประชุม (คนละ 1,750 บาท) ชำระผ่านระบบ Teller Payment) การจองที่พักให้จองกับโรงแรมโดยตรง รายละเอียดตามที่ปรากฏในเว็บไซต์สามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.moph.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2562 (จำกัดจำนวนไม่เกิน 3,000 คน) ปิดรับการชำระเงินวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 หากครบจำนวนก่อนกำหนดระบบจะปิดรับสมัครลงทะเบียน โดยรับลงทะเบียนทางเว็บไซต์เท่านั้น

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสบับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ดังนี้ 1.การวิจัยเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 19-20-21 มิถุนายน 2562 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท 2.วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 27–28 มิถุนายน 2562 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี จึงขอเชิญท่านส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการฝึกอบรมและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ Website “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “www.rpa.or.th”

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยนำเสนอในงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25

คณะกรรมมาธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ (International Sericultural Commission : ISC) กำหนดจัดการประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 (Internatinonal Congress on Sericulture & Silk Industry) ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562 ณ เมือง Tsukuba, lbaraki ประเทศญี่ปุ่น โดยการประชุมประกอบด้วย การนำเสนองานิวัจยบนเวที (oral presentation) การนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ (poster presentation) และการจัดนิทัศรรศการเกี่ยวกับหม่อนไหมของประเทศญี่ปุ่น ในการนี้ กรมหม่อนไหมขอเชิญชวนผู้สนใจผลงานวิจัยเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 โดยสามารถส่งผลงานวิจัยไปยัง E-mail ของประธานตามหัวข้อเรื่องที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ 12 กันายน 2562 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 ภายในวันที่ 18 กันยายน 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.isccongress25th.org หรือติดต่อ Dr.Natuo Komoto ทาง E-mail : ISC2019@ml.affrc.ip สำหรับข้อมูลภายในประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุภาวดี บูระพันธ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-558-7924 ต่อ 101, 102 และ 089-790-4644 หรือ E-mail : i_chi60@yahoo.com
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next