สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 131 จากทั้งหมด148

ประชาสัมพันธ์ประกาศการประกาศรับสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยสอดรับกับความต้องการและนโยบายการพัฒนาของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งจัดทำโดยสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ดังนั้น สกว.จึงเห็นควรสนับสนุนทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ตามประเด็นโจทย์วิจัยและยุทธศาสตร์การวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ และที่เว็บไซต์ https://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/ard/12218-call-for-papers-distinguished-research-professor-grant-2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "Bio startup"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "Bio startup" เป็นหลักสูตรที่ออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการเรียนรู้มิติต่างๆ ของ Biotechnology และ Start Up ตลอดจน Business model ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าว โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรครั้งนี้โดยสำรองที่นั่งและชำระเงินภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.NSTDAacademy.com/bstartup

ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ขึ้น ว่าด้วยเรื่อง "โภชนาการช่วงแรกของชีวิต: พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี" ในวันที่ 9-11 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ในการนี้สมาคมโภชนาแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://nutritionthailand.org/tcnmeeting/home.php

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว วช." โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและเผยแพร่บทความวิชาการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยท่านสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ"จดหมายข่าว วช." ในรูปแบบ Electronic file ได้ที่ http://www.nrct.go.th

ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน" ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถาบันเครือข่าย จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://neunic2018.neu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 |132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next