สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 139 จากทั้งหมด148

ขอขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Wisdom Power for Sustainable Development)" ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอขยายเวลาลงทะเบียนเปิดรับส่งบทคัดย่อ (Abstract) ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://human.skru.ac.th/husoconference

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม วิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิตครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "งานวิจัยสร้างมูลค่าบูรณาการสหสาขาพัฒนาชาติ ก้าวไกล Thailand 4.0" ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ โดยบทความวิจัยทุกบทความจะได้รับการตีพิมพ์ ในเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding Book) และบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Pape)r จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติและวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล tci กลุ่ม 1, 2 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งบทความวิจัยฉบับเต็มภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2018

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 (4rd TECHCON 2018 & 2st ITECH 2018) "พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน"

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับสมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็ม (ACM) สถาบันวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) สมาคมอินเตอร์เน็ตแห่งประเทศไทย (ISOC) ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 (4rd TECHCON 2018 & 2st ITECH 2018) "พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในการนี้คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมส่งบทความโดยเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2561 ทางอีเมล์ : techcon2018@outlook.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 878 5048

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยจะจัดการประกวดบทความวิชาการเพื่อชิงเงินรางวัล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ในการนี้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทความวิชาการ หัวข้อ "การพัฒนาความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณโรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจ ส่งบทความผลงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ โดยท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://rmutcon2018.rmutsv.ac.th/ และติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท์ 0-7520-4070
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next