สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 138 จากทั้งหมด148

ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2563

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีนโยบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภททุนทั่วไป โดยเป็นการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่องได้แก่ 1.) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 2.) การวิจัยนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมอัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ในการนี้สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครนายก จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับนักวิจัยและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ Ms Word และ pdf มาที่ research.docp@gmail.com โดยจะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQO) China Society for Southeast Asian studies (CSSAS) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัด "การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 7" (The Seventh Thai-Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ความริเริ่ม แผนเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหม : ยุคใหม่สู่การพัฒนาร่วมกัน" ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ ร่วมส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาทางการ โดยมีกำหนดปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

ประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ : วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 "ศาสนากับสันติภาพ"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ : วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 "ศาสนากับสันติภาพ" ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี และสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ : วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 "ศาสนากับสันติภาพ" และเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการโดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ IPSconference.psu.ac.th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายโดย ศาสตราจารย์ ภญ.ดร. กฤษณาไกรสินธุ์

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "เล่าสู่กันฟัง : การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม" โดยศาสตราจารย์ ภญ.ดร. กฤษณาไกรสินธุ์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณสุข 2552 และบุคคลแห่งปีของเอเชีย 2551 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณห้องประชุมสนั่นศูนย์วิทย์ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. บางมด กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองได้ที่นั่งได้ที่ http://goo.gl/VKXnGY

จดหมายข่าว วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ "จดหมายข่าว วช." โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย ปละผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นผลประโยชน์ต่อสาธารณชน ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าชมได้ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือจดหมายข่าวมชในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่ http://www.nrct.go.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 |139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next