สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 69 จากทั้งหมด148

ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดทำวารสารวิชาการชื่อ “วารสารสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of Social Sciences and Liberal Arts Kasetsart University; ISSN 2286-7651)” เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยจัดทำเป็นวารสารแบบ Electronic (http://kps.ku.ac.th/journal) กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มิถุนายน และธันวาคม) ซึ่งผลงานตีพิมพ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของวารสารวิชาการ ในการนี้ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขกำแพงแสน จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ต้นฉบับมาเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.re.kps.ku.ac.th/e-journal หรือติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวชากีนา รุ่งโรจน์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 034-314-549, 098-269-9225 (ในวันและเวลาราชการ)

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 7 “เครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563 “เครือข่ายพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระดับต่างๆ และเผยแพร่องค์คสามรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัย ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีการใช้ข้อมูลความรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัย การปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิชาการ ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีการใช้ข้อมูลความรู้และกระบวนการวิจัยรูปแบบต่างๆ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยลายสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ยั่งยืนให้เป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่านส่งบทความเพื่อนำเสนอบทความวิจัยในการประชถมครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดประชุม รูปแบบบทความและการส่งบทความได้ที่เว๊บไซต์ http://slb.nstru.ac.th ได้ตั้งแต่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562 (ขยายเวลาการส่งบทความถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัติการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และสังคมส่วนรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากนานาชาติ การประดวกสิ่งประดิษฐ์การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การประชุมเสวนา การบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย 1.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง 2.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรสร้างมูลค่า 3.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 4.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมผู้สูงวัย และคุณภาพชีวิตคนไทย 4.0 6.กลุ่มสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสีเขียว ในการนี้ วช. พิจารณาเห็นว่าหน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จึงขอเชิญชวนหน่วยงานของท่าน เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกลุ่มเรื่องตามที่กำหนดข้างต้นเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงานดังกล่าว โดยจัดทำรายละเอียดของผลงานตามแบบนำเสนอฯ และส่งกลับมายังฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ inventorday.rekm@nrct.go.th ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ และแบบนำเสนอฯ ได้ที่คิวอาร์โค๊ด ซึ่ง วช. จะประกาศรายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในเดือนธันวาคม 2562 ทาง www.inventorday.nrct.go.th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15 “NU Research and Innovation and Innovation Towards Sustained Society” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางด้านวิจัยและนวัตกรรม ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ หน่วยงานถาครัฐ และภาคเอกชนซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การปฏิรูปการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการผู้ทางคุณวุฒิที่ปรึกษาการจัดทำกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยสถาบัน ในรูปแบบ Oral/Poster Presentation นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวฯ ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมงานได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc15/ หรือติดต่อคุณณิชนันท์ ฟักบัว เบอร์โทรศัพท์ 055-968-746

ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ

คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 : “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 5th Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC2020)” ระหว่างวันที่ 12 -13 มีนาคม 2563 ณ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เผยแพร่องค์ความรู้อันได้มาจากกระบวนการวิจัยของ นักวิจัย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา และพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนสังคม และประเทศชาติ ให้ขับเคลื่อน อย่างมีศักยภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานวิจัยร่วมระหว่างบุคลากรของคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ นั้น ในการนี้ คณะศิลปะศาสตร์ จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ โดยเปิดรับบทคัดย่อถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการนำเสนอผลงานขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ http://libarts.rmutsv.ac.th/lac2020/ หรือติดต่อสอบถาม นางสาวปวีณา ลมุลศรี และนายธีระชัย ชูน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 074-317189 – 90 หรือ www.facebook.com/LAC2020/
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next