สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

 

เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

          พันธกิจหลักที่สำคัญ คือ การพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการทำงานควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย สร้างทุนปัญญาให้กับชุมชน ม ุ่งสู่เวทีการแข่งขันของประเทศและสากล นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2547 ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี และสระบุรี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน


          รับผิดชอบโครงการวิจัย 2 ประเภท ดังนี้

          1. โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
          2. โครงการวิจัยภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
ปฏิบัติหน้าที่ : ประธานคณะกรรมการบริหาร
  เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11088
อีเมลล์ :  pathomthat@swu.ac.th
นางกรอุษา ศรีสุวรรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ : กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร
  เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11084
อีเมลล์ :  kronusa@g.swu.ac.th
นางจิตรดา สมรูป
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร
  เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11018
อีเมลล์ :  chitrlada@g.swu.ac.th
นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร
  เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11015
อีเมลล์ :  niyadar@swu.ac.th
นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์
ปฏิบัติหน้าที่ : ประสานงานและดูแลโครงการวิจัย
  เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11081
อีเมลล์ :  pirawan@g.swu.ac.th