สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 50 จากทั้งหมด148

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบัน China Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน “การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9” (The Ninth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความสัมพันธ์การทูตไทย-จีน 45 ปี : การแบ่งบันประสบการณ์และความร่วมมือในอนาคต” (45 Years of Thai-Chinese Diplomatic Relation : Sharing Experiences and Future Cooperation) ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไทย-จีน ภายใต้ขอบข่ายหัวข้อที่กำหนด ซึ่งถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการวิจัยยุทธศาสตร์เกี่ยวกับไทย-จีน และนำเสนอผลการวิจัยไปพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องของไทยและจีน การสัมมนาฯ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยนักวิชาการฝ่ายไทยและฝ่ายจีน และการศึกษาดูงาน ซึ่งการสัมมนาวิชาการประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้ 1. มิติวัฒนธรรมกับความสัมพันธ์ในอนาคต (Cultural Dimension and Future Relations) 2. การเรียนรู้จากจีนในด้านการขจัดความยากจน (Lesson Learned & Best Practices in Poverty Alleviation) 3. การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 4. รูปแบบการพัฒนาของจีน (China Model) 5. ผลกระทบของสงครามการค้า (US vs China) : ไทย-จีน จะร่วมกันพัฒนาอย่างไร (Effect of trade war (US vs China) : How can Thailand and China organize joint development?) พัฒนาการของโครงการริเริ่มแถบและเส้นทาง ผ่านชาวจีนโพ้นทะเล (Development of BRI through the overseas Chinese) ในการนี้ วช. ใครขอเชิญชวนผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน นำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยมีกำหนดปิดรับสมัครการส้งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจจะต้องจัดทำบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษและรายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ 1 ฉบับ) จำนวน 12 – 15 หน้า ภายใต้หัวข้อข้างต้น พร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) และส่งไปยังฝ่ายเลขานุการฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) thaichinesecenter@gmail.com ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเดินทางเส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กรกฎาค 2563 ผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 02-561-2445 ต่อ 325, 307

ขอเชิญชวนยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบความชอบด้วยกฏหมายของมติคณะรัฐมนตรีหรือการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2563 มาตรา 29” 2. เรื่อง “การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติมาตรา 144 ของรัฐธรรมนูญอก่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์วิจัยทางด้านนิติศาตร์ หรือรัฐศาสตร์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าวซึ่งในการยื่นข้อเสนอโครงการฯ ทั้งนี้ ให้ที่ปรึกษาจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอพร้อมสำเนา รวมจำนวนเรื่องละ 5 ชุด โดยจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก พร้อมระบุชื่อโครงการศึกษาวิจัยไว้มุมซองดังกล่าว ส่งไปยังกลุ่มงานคลังและพัสดุ ชั้น 2 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวจิตราภรณ์ โพธิ์ชัย โทรศัพท์ หมายเลข 02-141-7681

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยครอบคลุมสาขาวิชาในกลุ่ม Life sciences และ Physical sciences รวมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์นักวิชาการและนักศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม ในการนี้กองบรรณาธิการจึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษาในสถาบันของท่านร่วมส่งบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโ,ยีรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารณี อริยวิริยะนันท์ บรรณาธิการวารสารฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4681

ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

หน่วยงานของท่านได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับทำโครงการภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับทำโครงการ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐแล้ว นั้น ในการนี้ สวทช. ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ โดยท่านสามาถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์ http://www.nstda.or.th/gd/ ของโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Mathematics, Engineering and Industrial Applications (ICoMEIA2020)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Mathematics, and Industrial Applications (ICoMEIA2020) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง The Institute of Engineering Mathematics (IMK), Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) กับมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการทั่วไป มีการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ วิศวกรรมและการประยุกต์ทางอุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน นั้น ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยส่งบทคัดย่อภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2563 และฉบับเต็มวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามรูปแบบที่กำหนดได้ทาง http://sc.sci.tsu.ac.th/icomeia2020
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next