สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 28 จากทั้งหมด148

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564 (NSTDA Annual Conference: NAC2021) ภายใต้หัวข้อ “30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (STI Driving BCG Economy for Sustainability) ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่ สวทช. สนับสนุนและดำเนินการผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาและประยุดต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเคลื่อนของประเทศ การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของ สวทช. อละกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในการนี้ สวทช. จึงขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์งานประชุมฯ ถายในบริเวณหน่วยงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรของหน่วยงาน รวมถึงผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความิวจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การจัดการภาวะวิกฤติด้านการท่องเที่ยว: ความท้าทาย การตอบสนอง และกลยุทธ์ในการฟื้นฟู” “Crisis Management in Tourism and Hospitality: Challenges, Responses and Recovery Strategies” ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้นักวิจัย องค์กรชุมชนท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ และขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอบทความวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถส่งบทความวิจัยผ่านระบบและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Wedsite: http://seminarresearch.pkru.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

คณะศิลปศาสร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia, Malaysia กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 (13th International Conference on Humanities and Social Sciences) ภายใต้หัวข้อ “Humanities and Social Sciences in Face Concurrent Disruptions” ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Online via Zoom ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ส่งบทคัดย่อหรือบทความสมบูรณ์ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 หรือเข้าร่วมการประชุม (ไม่นำเสนอผลงาน) ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมที่ http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/registration หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวสุชาดา กองสวัสดิ์ E-mail: libarts.conference@gmail.com โทรศัพท์ 074286675

งานรับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยานแห่งชาติ ประจำปี 2564

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของทนุษย์จะดำเนินการสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้นำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 เพื่อเข้ารรับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยานแห่งชาติ ประจำปี 2564 ตามแบบเสนอประวัติและผลงาน กรอบหลักเกณฑ์ฯ ดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน องค์กร และบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกเสนอผลงานตามกรอบหลักเกณฑ์ฯ โดยสามารถดาวน์ดหลดประกาศฯ แบบเสนอประวัติและผลงาน กรอบหลักเกณฑ์ฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของผลงานศึกษารายละเอียดกรอบหลักเกณฑ์ฯ พร้อมกรอข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน การส่งผลงานต้องมีหนังสือนำส่งจากหน่วยงาน องค์กร ด้วย 2. กรุณาส่งผลงาน ภายในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งาน “รำลึก 80 ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา 8 ธันวาคม 2564”

กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งาน “รำลึก 80 ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา 8 ธันวาคม 2564” ชิงเงินรางวัลรวม 16,000 บาท พร้อมโลเกียรติยศผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จรถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทางอีเมล์ press.rtaf@gmail.com ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-534-1544 ในการนี้ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษ์ ฯ ดังกล่าว
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next