สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 60 จากทั้งหมด148

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ

บัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Singapore University of Social Science มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Innovation and Management for Sustainability” ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสหประชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ ทางบัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม จึงมีความประสงค์ของความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการดังกล่าวในหน่วยงานของท่าน เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ รุ่นที่ 6” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการเขียน บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ มีทักษะและฝึกเขียนบทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ให้น่าสนใจตรงตาม วัตถุประสงค์และความต้องการของวารสารทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ และเพื่อทำให้เกิดการยกระดับของผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ระยะเวลาอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเรียยนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “งานวิชาการรับใช้สังคม”

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มรชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า STI West Negros University (Philippines); Galuh University (Indonesia) กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงวิชาการรับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 “งานวิชาการรับใช้สังคม” ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยเพื่อก่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป ในการนี้ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในวันเวลาดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียด และรูปแบบการจัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://hcuconf.hcu.ac.th ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Research Ethics in Social Science: Present and Future” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงความสำคัญของจริยธรรมในการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ สาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, เข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยง สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัย, ตระหนักในการปกป้องคุ้มครอง ประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ เข้าใจทราบถึงแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เข้าใจหลักการวิธีการมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) และแนวทางมาตรฐานในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐานสากลทราบองค์ประกอบและกระบวนการบริหารจัดการในค้านต่างๆ และทราบความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ และนักวิจัย ระยะเวลาอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดทำ “วารสารวิทยาการจัดการวไลอลงกรณ์ ปริทัศน์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และผลงานวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ จึงขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการวไลอลงกรณ์ ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2563) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2563) และฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2563) ผู้สใจสามารถส่งบทความได้ที่ http://fms.vru.ac.th/journal_Management/ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ management@vru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โทรศัพท์ 029-091-5712
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next