สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 7 จากทั้งหมด148

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “H.E.A.T. ANTI-AGING CONGRESS 2022 and National Conference on Wellness Management: Tourism, Technology, and Community”

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “H.E.A.T. ANTI-AGING CONGRESS 2022 and National Conference on Wellness Management: Tourism, Technology, and Community” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับบริษัท Health Education & Academics Thailand เครือข่ายวิจัยประชาชื่น สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย และชมรมโภชนวิทยามหิดล ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “H.E.A.T. ANTI-AGING CONGRESS 2022 and National Conference on Wellness Management: Tourism, Technology, and Community” ในวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2565 ณ The Athenee Hotel, A Luxury Collection Hotel, Bangkok ในนามของคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ สามารถส่งบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โดยสามารถ Download เอกสารและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์ https://www.dpu.ac.th/conference-wellness/ หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 128, 152, 632, 633

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ในงาน The 4th ICRU International Conference on World Sustainable Development (IWSD) 2022 “Sustainable Community Development” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน เพื่อจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ในงาน The 4th ICRU International Conference on World Sustainable Development (IWSD) 2022 ในหัวข้อเรื่อง “Sustainable Community Development” ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี (ในรูปแบบออนไลน์) ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมลงทะเบียนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ https://icru.nsru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณศิรินุช ครุฑธกะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-219-100-29 ต่อ 1139 หรือ 086-814-1746 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : icru4th@nsru.ac.th

ขอส่งรายงานการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2564

ขอส่งรายงานการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2564 ตามหนังสือที่อ้างอิง สำนักงานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ดำเนินการจัดสมัชชาภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2564 ภายใต้ประเด็นหลัก “พลังพลเมือง ตื่นรู้...สู้วิกฤตสุขภาพ” ซึ่งสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีฉันทมติรับรองมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 3 มิติ ได้แก่ มติ 14.1 “การสร้างสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19 มติ 14.2 การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากร เฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรมและมติ 14.3 การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ นั้น ในการนี้ ทปอ. ใคร่ขอแจ้งเวียนหนังสือดังกล่าวเพื่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. ทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนของมติที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” ครั้งที่ 17 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ในการนี้ วช. เห็นควรขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรม เพื่อขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัรฑิตศึกษาในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และสามารถส่งบทความผลงานวิจัย เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 ทั้งในภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 1.การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2. การวัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง 3.การวิจัยด้านการศึกษา 4.การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 5.การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม 6.การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น โดยดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน ซึ่งผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเล่ม Proceeding ย้อนหลัง และส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ researchexpo.nrct.go.th (Clik ที่ Link : Thailand Research Expo and Symposium) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการการจายเสียงและโทรทัศน์ โดยวิธีคัดเลือก

ขอเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการการจายเสียงและโทรทัศน์ โดยวิธีคัดเลือก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 1,585,800.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส.) อาคารเอ็กชิม ชั้น 22 เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next