สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 66 จากทั้งหมด148

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและกิจกรรมวิชาการประจำปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ทุนวิจัยเพื่อไปวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลีระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี (International Scholar Exchange Fellowship-ISEF) 2. ทุนวิจัยภายในประเทศ (Internal Research Fund) ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณไม่เกิน 1,500,000 บาท จำนวน 2 ทุน สำหรับการวิจัยแบบสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Sustainable Development Goals - SDGs) ในภูมิภาคเอเชีย โครงการวิจัยทั้งในข้อ 1 และ 2 ข้างต้น ไม่จำกัดหัวข้อวิจัย การวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลีไม่จำเป็นต้องเกี่ยวเนี่ยงกับประเทศเกาหลี ศูนย์ฯ จึงจะขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วกัน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ (Asia Research Center) ชั้น 16 อาคารจามจุรี 10 โทร 02-218-3203 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.arckfas.chula.ac.th ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบจำนวน 8 ชุด และซีดีบรรจุไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มาที่ศูนย์ฯ ภายในวันที่ 10 เดือนธันวาคม 2562

การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานผลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 พร้อมคู่มือ จำนวน 1 เล่ม และแผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จำนวน 10 แผ่น ให้บุคลากร/หน่วยงานในสังกัดทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.edf.moe.go.th หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม หรือ www.facebook.com/edtechfund หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02-280-0344 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail : edtechfund3@gmail.com)

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับภาคีความร่วมมือทางวิชาการได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563 ครั้งที่ 7 (The 7th SAU National Interdisciplinary Conference 2020, (SAUNIC 2020) ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผนแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการแก่นักวิจัยและผู้สนใจ ภายใต้กรอบแนวคิด “นวัตกรรมงานวิจัยในยุค 5.0” (Innovation Researches Based on Era of 5.0) ในการนี้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ใคร่ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการปรุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563” ครั้งที่ 7 และส่งบทความวิจัย / วิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานในครั้งนี้ โดยส่งบทคัดย่อของบทความวิจัย / วิชาการ ผ่านระบบ EasyChair ภายในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://saunic2020.sau.ac.th

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 คณะวิศวดรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการสนับสนุนของที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสยาสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ : สังคมปริวรรตพิพัฒน์อนาคต ร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน จ.ชลบุรี โดยมัวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งการสร้างเครื่อข่ายวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน และยังเป็นการร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม หรือเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าวข้างต้น ผู้สนใจสมัครได้ที่ http://science.kmutt.ac.th/mic/conference12 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดรับสมัครสำหรับผู้นำเสนอผลงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 และสำหรับผู้ไม่นำเสนอผลงานภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน 097-234-4249 และ 02-470-8887 หรือ email : suntaree.suk@mail.kmutt.ac.th

ขอเลื่อนการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15

ขอเลื่อนการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 “The Fifteenth International Conference on eLerning for Knowledge-Based Society (eLearning2019) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมและส่งบทความมาเสนอในงานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 “The Fifteenth International Conference on eLerning for Knowledge-Based Society (eLearning2019)” ในหัวข้อ “Theory and Practices in eLearning 2019 and Future” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ 46 ถนนจริญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ นั้น เนื่องจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีภารกิจสำคัญในวันดังกล่าว จึงขอเลื่อนการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563วัน-เวลาเดิม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา กรุณาสแกน QR-Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หรือเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://www.2019.elearningap.com/Registration.html ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next