สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 19 จากทั้งหมด148

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 ในการจัดงานสัมมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2564 ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานส่งผลงานวิจัยเขาร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 สามารถดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง เบอร์ติดต่อ 034-341545-6 ต่อ 125 เบอร์มือถือ 092-2693377

ขอเชิญร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19

ขอเชิญร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวติวิถีใหม่ หลังโควิด-19” มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวติวิถีใหม่ หลังโควิด-19” Online Conference ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564 (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยพื่อความยั่งยืนภายใต้วิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายชีวติวิถีใหม่ หลังโควิด-19” Online Conference ในครั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://conference.ssru.ac.th/IRD-Conference2022 หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 02-160-1343 ต่อ 14 หรือ 085-911-2109 email: ird_ssru@ssru.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนายศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564 ในการนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจในสถาบันของท่านเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามรายละเอียดดังเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทาง QR Code ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ website : www.human.cmru.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์การวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยและการเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ภาษา R และ Python

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดโครงการอบรมออนไลน์การวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยและการเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ภาษา R และ Python Research Methods and Machine Learning using R and Python (Online Version) ในระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถในการใช้โปรแกรม R และ Python และเห็นแนวทางในการประยุทกต์ใช้โปรแกรม R และ Python ในระดับสูงขึ้น อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม R และ Python ในการวิจัยต่อไป ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมออนไลน์การวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยและการเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ภาษา R และ Python (Online Version) ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน และเวลา ข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายชัชพล สำเริงฤทธิ์ โทรศัพท์ 05-596-4822 ในเวลาราชการ สามารถสแกนผ่าน QR Code หรือ https://forms.gle/msBy๓ZWj๒GLnpqzP๘

ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future

สอวช. ได้พัฒนาโครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ (Crowdsourcing) มาออกแบบข้อเสนอนโยบายในโจทย์ “ทำอย่างไรจะลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อคุณภาพการศึกษาในช่วงระดับอุดมศึกษา” การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมทางนโยบายที่มีการจัดทำนโยบายในรูปแบบใหม่ โดยข้อเสนอนยายที่ได้รับคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับเงินสนับสนุนความคิด จำนวน 10,000 บาท พร้อมกับ โอกาศการพัฒนาข้อเสนอนโยบายไปสู่การขับเคลื่อนการใช้งานจริงในอนาคตร่วมกับ สอวช. เครือข่ายหน่วยงานวิจัยนโยบาย และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบนโยบายในโครงการ Policy Innovation Platform for the Better และมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนความคิดเพิ่มเติมกว่า 1,000,000 บาท ในการนี้ สอวช. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวภายในหน่วยงานของท่าน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://www.nxpo.or.th/PIP-PosterLostGen (เอกสรแนบ) และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.nxpo.or.th/PIP-LostGen
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next