สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 105 จากทั้งหมด148

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบบรรยาย และแบบโปรสเตอร์ในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การบูรณาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกลุ่มที่ 2 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://rmutrcon.rmutr.ac.th/welcome/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-441-6059 ต่อ 2420-2426 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rmutrcon@rmutr.ac.th ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร ส่งบทความวิชาการและวิจัย เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้ ขอให้ท่านแจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าว ให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วกัน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562" (ครั้งที่ 2)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สำนักงานคุรุสภา และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Development) ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย เพื่อให้การประชุมเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางด้านการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในหน่วยงานของท่าน และผู้สนใจรับทราบ และเข้าร่วมโครงการฯ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/tsuconference

การประชุม Fifty-Fourth Sessions of the International Tropical Timber Council and Associated Sessions of the Committees: ITTC 54

ผู้แทนกรมป่าไม้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ 54 และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (The 54th Session of the International Tropical Timber Council and Associated Sessions of the Committees: ITTC 54) ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปถ่น กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า บัดนี้ การประชุมคณะมนตรีองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ 54 และคณะกรรมการอื่นๆ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เสร็จสินลงแล้ว แลพเพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเป็นสมาชิก ITTO ในการนี้ จึงขอประสานมายังท่านเพื่อโปรดทราบและพิจารณา (หากมีความประสงคื) จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดที่ ITTO กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการดังกล่าวประจำปี พ.ศ. 2562 ผ่านทางกรมป่าไม้ในฐานะ ITTO National Focal Point โดยขอให้จัดส่งรายละเอียดให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asia โดยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการ กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิชาการของไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลก ในการนี้ วช. จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ในปี งบประมาณ 2562 นี้ วช. ได้สนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนฯ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Scienc Asia ปีที่ 5 (ปี 2020) จำนวน 3 ฉบับ (ฉบับละ 200,000 บาท) โดยผู้สนใจสามารถขอรับทุนฯ ได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสรเทศการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 35201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และเพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยงานราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอความกรุณาพิจารณาส่งบุคลากรภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย และมีคุณสมบัติตามกำหนดเข้ารว่มโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ตามวัน เวลา และสถนาที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้ผ่านทางอีเมล์ researchrbru@gmail.com หรือทางเว็บไซต์ http://sites.google.com/view/chicken-rbru/ เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ สำหรับข้าราชการ และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากตันสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวกรรณิกา สุขสมัย หรือ นางสาวปิยาภรณ์ กระจ่างศรี หมายเลขโทรศัพท์ 039-471-056 และมือถือสำนักงาน 086-440-2639
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next