สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 10 จากทั้งหมด148

ขอเชิญชวนรว่มเฉลิมฉลองเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2565

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญชวนหน่วยงานของท่านร่วมเฉลิมฉลองดังนี้ 1.ร่วมกิจกรรมที่สะท้อนถึงแนวคิดหลัก (Theme) ของวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกประจำปีนี้ รวมถึงอาจพิจารณากำหนดจัดงานเนื่องในวันสัตว์ป่าฯ 2. ร่วมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสัตว์ป่าฯ และแนวคิดหลักโดยใช้ตราสัญลักษณ์ และสื่อโปรโมทของวันสัตว์ป่าฯ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ รวมถึงเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 3. อำนวยความสะดวกแก่นักเรียน นิสิต และประชาชน เข้าไปศึกษาและเรียนรู้ในพื้นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์และพืช เช่น สวนสัตว์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น 3. ร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย วีดีทัศน์ และเรียงความ การจัดการสนมนาเกี่ยวกับการพื้นฟูประชากรสัตว์ป่าและพืชป่าและระบบนิเวศผ่านสื่อออนไลน์ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 4. ร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย วีดิทัสน์ และ เรียงความ การจัดรายการสนทนาเกี่ยวกับการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าและพืชป่าและระบบนิเวศผ่านสื่อออนไลน์ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 5. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร หน่วยงานและ/หรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมเฉลิมฉลองตามข้อ 1-4 ข้างต้น ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ http://www.widlifedeythailandorg/ หรือ QR Code

ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคาเพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะทางสังคม (Soft Skills) และทักษะดิจิทัล (Digital Skills

ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคาเพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะทางสังคม (Soft Skills) และทักษะดิจิทัล (Digital Skills) เพื่อรองรับการพัฒนาแห่งอนาคต ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยวิธีคัดเลือก สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะทางสังคม (Soft Skills) และทักษะดิจิทัล (Digital Skills) เพื่อรองรับการพัฒนาแห่งอนาคตภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงินงบประมาณ 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ในการนี้ สดช. พิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยงานของท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานดังกล่าว จึงใคร่ขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด) และข้อเสนอด้านราคา จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด) โดยบรรจุแยกซองปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก สำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะทางสังคม (Soft Skills) และทักษะดิจิทัล (Digital Skills) เพื่อรองรับการพัฒนาแห่งอนาคตภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 14

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” (Statistics and Research Designs Using Animals) รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน 2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่าน Zoom Cloud Cloud Meeting ในการนี้ วช. จึงขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ใช้สัตว์ และคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาข้างต้น โดยสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ cut.ly/XOBOFfA หรือ ตาม Qr Code (รับจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 วช. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมฯ ทางเว็บไซต์ https://labanimals.nrct.go.th ในวันที่ 8 เมษายน 2565

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์งานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 (17th NSTDA Annual Conference หรือ NAC2022)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 (17th NSTDA Annual Conference หรือ NAC2022) ภายในหัวข้อ “พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG (Revitalizing Thai Economy through BCG Research and Innovation) ระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/nac ในการนี้ สวทช. จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน NAC2022 ภายในบริเวณหน่วยงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรของหน่วยงาน รวมถึงผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน NAC2022

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565 (Mahidol Sustainable Development Conference 2022) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล 2565 (Mahidol Sustainable Development Conference 2022) ในระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วยกิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับความยั่งยืน และการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565 ซึ่งเป็นการจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ในการนี้ ตึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565 (Mahidol Sustainable Development Conference 2022) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “Net Zero Emission” และแบ่งกลุ่มหัวข้อผลงานเป็น 4 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สุขภาพที่ยั่งยืน เศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพื่อธุรกิจเพื่อสังคม และสังคมที่ยั่งยืน ท่านสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานที่ Google from (https://forms.gle/jOxJxTR4BJF8OTDG6 หรือ Qr Code) และสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02-441-4400 ต่อ 1120 – 1125 อีเมล : mu.sustainweek@gmail.com
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next