สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 24 จากทั้งหมด148

ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล)

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยัลยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (14th National and 1st International Conference on Humanities and Social Sciences (Virtual Conference)) โดยผ่านการประชุมระบบสื่อสารทางไกล ในหัวข้อเรื่อง Challenges of Humanities and Social Sciences in Digitalization: Flourish or Perish? ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564 ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการผ่านระบบสื่อสารทางไกลได้ที่ http://nic2021.huso.buu.ac.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-102-337

ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล)

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยัลยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (14th National and 1st International Conference on Humanities and Social Sciences (Virtual Conference)) โดยผ่านการประชุมระบบสื่อสารทางไกล ในหัวข้อเรื่อง Challenges of Humanities and Social Sciences in Digitalization: Flourish or Perish? ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564 ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการผ่านระบบสื่อสารทางไกลได้ที่ http://nic2021.huso.buu.ac.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-102-337

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 “Global, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2021” ขึ้น ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากร/นักศึกษา ที่สนใจ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุเทพมหานคร โดนผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 02-160-1174 ต่อ 17 หรือ www.conference.grad.ssru.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง พระมหาสมณานุสรณ์: พระเกียรติคุณในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กับการศึกษาไทย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีกำหนดจัดประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง พระมหาสมณานุสรณ์: พระเกียรติคุณในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กับการศึกษาไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.45 น. ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการฯ ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำสังคมวิถีใหม่ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ในวันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ในการนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยของท่านเช้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สามาถดูลายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research พร้อมส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟล์ word มาที่ e-mail : wturesearch@gmail.com ส่วนงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next