สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร

20 มิ.ย 2562 12:33:30

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดทำวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมแก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ สาขาการออกแบบ สาขาดุริยางคศิลป์ สาขานาฏศิลป์และการแสดง สาขาศิลปวัฒนธรรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยบทความที่ประสงค์จะตีพิมพ์จะต้องนำเสนอองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย และไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน
วารสารมีกำหนดเผยเพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานวารสารวิชาการ โดยกองบรรณาธิการจะตรวจสอบเป็นขั้นแรก แล้วจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ ร่วมกลั่นกรองอย่างน้อย 2 ท่าน ตามเกณฑ์ที่กำหนดในลักษณะ Double-blind peer review
ในการนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 รับตั้งแต่ 21 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562 โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://skruart.skru.ac.th
อว 0639.12/ว194 download

[กลับหน้าหลัก ]