สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 93 จากทั้งหมด148

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S HEALTH Research Awards 2019

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมอละสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป อันเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยกับนานาประเทศ โดยให้ทุนวิจัยปีละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แบ่งให้ไม่เกิน 5 ทุน โดยทุนดังกล่าวจะไม่มีข้อมผูกหมดพันใดๆ ทั้งสิ้น โดยมี ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล เป็นประธานพิจารณาทุนวิจัยฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล และ นักวิชาการอื่นๆ รวม 20 ท่าน ดังนั้นทางโครงการฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภายในหน่วยงานของท่านได้เข้าร่วมส่งผลงาน เพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S HEALTH Research Awards 2019 ซึ่งในการพิจารณาทุนครั้งนี้ ทางโครงการฯ เริ่มเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยส่งมาได้ที่ ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย BRAND’S HEALTH Research Awards บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-079-7999 หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.brandsworld.co.th

ขอเชิญส่งผลงาน และเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับชาติ ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิยาลัยสถาบันอุดมศึกษา และผู้สนใจ ตลอดจนเพื่อเป็รการรวบรวมองค์ความรู้ผลงานให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งได้สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและด้านวิชาการ ในการนี้สถาบันวิจัยและศิลปะฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิตนักศึกษาผลพผู้สนใจ ลงทะเบียนส่งผลงานได้ตั้งแต่บักนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และลงทะเบียนโดยไม่นำเสนอผลงาน จนถึง 20 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://rinac.msu.ac.th/conference2019

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2562

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการจัด การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3” ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติด้านการศึกษาให้กับนักวิจัย และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาระหว่างนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการนี้ คณะครุศาสตร์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หน่วยงานในสังกัดของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ใน 4 กลุ่มสาขา ดังนี้ 1.กลุ่มครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 2.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 4.กลุ่มงานวิจัยในชั้นเรียน ร่วมนำเสนอและสามารถส่ง Full Paper ผ่านระบบ online ทางเว็บไซต์ http://conference.ssru.ac.th/edu2019 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 เม.ย. 2562 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ e-mail : Kannila.bh@ssru.ac.th หรือโทรศัพท์ 089-535-7082

ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้กำหนดกจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษกิจไทยด้วยนวัตกรรม” ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ 2562 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก ในการนี้ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์ http://www.northern.ac.th/new_web/conference/ หากต้องการสอบถามข้อมูลการนำเสนอผลงานจัดการประชุมวิชาการ โทร. 055-517-488 ต่อ 808 หรือ e-mail: research.northern@gmail.com

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ “โครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล”

บริษัท รอยัล สวัสดี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกีด ได้รับความไว้วางใจจากกรมการพัฒนาชุมชนให้ดำเนินงาน “โครงการยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยคนรุ่นใหม่สู่สากล” นั้น ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือบุตรหลานผู้ประกอบการ OTOP ที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี ที่มีผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และสนใจเข้าร่วมโครงการฯเพื่อเข้ารับการอบรม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งรายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย พร้อมกันนี้หากท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cdd.go.th, www.smartsme.co.th หรือสมัครออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ดและเว็บไซต์ https://youngotop2019.com/ หรือส่งใบสมัครกลับมายัง e-mail : youngotop.fabric@gmail.com หรือส่งหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ ตุณศรัญญา ก่อกิจสุนทรสาร ที่อยู่ 4/4 หมู่ที่ 14 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรัญญา ก่อกิจสุนทรสาร โทรศัพท์ 088-452-4373 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) ซึ่งโครงการจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 เมษายน 2562
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next