สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 61 จากทั้งหมด148

ขอนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครั้งที่ 17

ภาควิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 17 (2020 17th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering : JCSSE2020)” ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณะ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในครั้งนี้มีหัวข้อหรือประเด็นหลักของงานประชุมคือ “ระดมสมองสร้างแนวคิดสู่ความเป็นจริง (Ideation to Reality)” ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเห็นว่า การประชุมทางวิชาการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ jcsse2020.cs.kmutnb.ac.th (หมดเขตส่งผลงานวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563)

ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานนาชาติ

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารพระพิฒเนศ Student Center (อาคาร 6) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการสู่ระดับนานาชาติ โดยมีการบรรยายเปิดงานภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายเกี่ยวกับผลลัพธ์ของกัญชาทางการแพทย์ (The Challenges In the Upshot of Cannabis for Medicine)” เป็นการร้วมสร้างสรรค์งานวิจัย ให้เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดต่อยอดการทำวิจัยและเทคโนโลยีการศึกษา และการพาณิชย์ เพื่อมุ่งหวังการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อมวลชนส่วนใหญ่ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิตจึงใคร่ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดท่าน และผู้สนใจร่วมนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ครอบคลุมทั้งสาขาการแพทย์ ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การพัฒนาเรียนการสอน และด้านจีนศึกษา โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th/ หรือสแกน QR-Code ที่แนบมานี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัในมนุษย์” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 6 ห้อง Meeting 1 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการอบรมครั้งนี้ ท่านละ 2,000 บาท โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่ http://www.western.ac.th/media/attachments/2020/01/03/2-1-63.pdf ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเขียนแบบฟอร์มการจัดทำแบบสอบถาม หนังสือนำ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับความรู้ด้านจริยธรรม จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นิสิตและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำสู่ง่นวิจัย และเป็นโอกาสให้บุคลากรสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม โดยเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ (e-Journal) อีกทั้งวารสารยังมีคุณภาพตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่ม 2 ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์ http://tci-thaijo.org/index.php/jpr2r/index

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้กำหนดจัดโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กร ณ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีกำหนดจัดโครงการดังนี้ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” รุ่นที่ 1 วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2563 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” รุ่นที่ 1 วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2563 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น” รุ่นที่ 1 วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 ในการนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเข่ารวมโครงการฯ ผู้สนใจเข้ารับการอบรมในโครงการฯ ดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน โทรศัพท์ 081-781-0930 อีเมล์ suwanna.pro@ku.th นางสาววัลนิภา สุขเสมอ และนางสาวกษมา เนตรวิเชียร โทรศัพท์ 038-352-846 หรือ 081-781-0934 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://econ.src.ku.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next