สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 20 จากทั้งหมด148

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต ในการนี้มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโยลีอีสเทิร์น ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งบทความวิจัย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2564

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2564 จำนวน 837 รางวัล โดยมี 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทบุคคล จำนวน 760 รางวัล และรางวัลประเภทหน่วยงาน จำนวน 77 รางวัล โดยกำหนดพิธีมอบรางวัลในวันครูที่ 16 มกราคม 2564 นั้น สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านแจ้งบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดได้ทราบ ทั้งนี้สามารถสมัครและเสนอชื่อบุคคลต่อผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสแกน QR-Code ด้านล่างและ Download ข้อมูล www.otep-bkk.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงาน สกสค.กทม.หมายเลขโทรศัพท์ 02-251-1630-1

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ “The International Conference on Digital Government Technology and Innovation” สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้มีการจัดโครงการประชุมวิชาการ “The International Conference on Digital Government Technology and Innovation” เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ที่จะส่งเสริมการยกระดับคุณภาพบริการของรัฐให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐในการนำเสนอบริการที่ดีมีคุณภาพให้กับประชาชนระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม 2564 ในการนี้ สพร. พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นประโยชน์สำหรับสถานศึกษาและทุกภาคส่วน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อพิจารณาโครงการดังกล่าว ดังนี้ 1. ขอเรียนเชิญนิสิต นักศึกษา ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการประชุมวิชาการ “The International Conference on Digital Government Technology and Innovation โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ http://dgti.dga.or.th/dgti-con/ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2564 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณัฐฐา สักกะวงศ์ นักวิจัย หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-0045-3457 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dgti-con@dga.or.th

ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15

ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช่รถใช้ถนน ได้กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” (15th Thailand Road Safety Seminar : A New decade, New normal, Safe driving is priority) ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ในการนี้ จึงขอความ่รวมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดและผู้สนใจ ส่งผลงานวิชาการ ผลงานบุคคล หรือองค์กร เพื่อเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kulleab@gmail.com ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวขวัญนาค กุลเลียบ หมายเลขโทรศัพท์ 08-1544-0206 สำนักงานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ผู้ประสานงาน

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 2

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำเนินโครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ใช้มารยาทไทย และมารยาทในสังคมช่วยแก้ไขปัญหาจราจรโดยให้เด็ก เยาวชนสร้างสรรค์ผลงาน แนวคิด และทักษะผ่านการจัดทำคลิปวีดิโอในหัวข้อ “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และนิสิต นักศึกษาชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ซึ่งขณะนี้ได้เปิดรับสมัคร ปละส่งผลงานการประกวด ตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2564 ในการนี้ กรมส่งเสริมวัฒนาธรรม พิจารณาเห็นว่าหน่วยงานของท่าน เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตผลงานส่งเข้าร่วมประกวด จึงเห็นควรขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวในหน่วยงานของท่าน
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next