สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 2 จากทั้งหมด148

เร่งรัดการดำเนินการอนุญาตคำขอตามมติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการอนุญาตคำขอตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และเมื่อวันที่11 พฤษภาคม 2564 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้แจ้งหน่วยงานของท่านทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ความละเอียดทราบแล้ว นั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอเรียนให้ทราบว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งเร่งรัดการดำเนินการอนุญาตคำขอตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ได้รับอนุญาต โดยขอให้หน่วยงานของท่าน (กรณีหน่วยงานของท่านเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและได้ยื่นคำขออนุญาตไว้แล้ว) ประสานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 หรือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา เพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบคำขออนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ให้ครบถ้วนถูกต้องกายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ หากเกินกำหนดเวลา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โดยกรมป่าไม้) จะไม่พิจารณาคำขอดังกล่าว และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัย "จับโจทย์มั่น จัดการแม่น"

การบริหารจัดการงานวิจัยเป็นกระบวน (Process) เริ่มตั้งแต่กำหนดโจทย์ (Research Question, Pain Points) การคัดเลือกนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) การกำหนดงบประมาณวิจัย ผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย จนถึงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกที่เปลี่ยนไป และมีเทรนสำคัญ ๆ ในการใช้ชีวิตแบบ next norma ที่มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตและระบบเศรษฐกิจในอนาคต สถาบันคลังสมองของชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้บริหารงานวิจัยโดยเฉพาะในระดับชุดโครงการและแผนงาน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (Ecosystem Change) สามารถออกแบบและวางแผ่นงานวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ตรงประเด็น (Relevant) ด้วยความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยโจทย์มันจัดการแม่น" Enabling the Next Normal Research from Systematic Rese Design to Program Visualization ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องบอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารจัดการงานวิจัยได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) ในช่วงหลังสถานการณ์โควิด 19 รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้ ในการนี้ สถาบันฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และ/หรือส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมหลักสูตร โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ท่านสามารออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ก่อนที่ www.knit.or.th/web/RM2022 และชำระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 30 กันยายน 2565 หรือ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02 126 7632-34 ต่อ 110 อีเมล patchaya@knit.or.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้กล้อง FE-SEMและเครื่อง Micro XRF ในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ระดับมาโคร ไมโคร และนาโนเทคโนโลยี

ด้วยสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท แอบโซเทค จำกัด กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (Online) เรื่อง การประยุกต์ใช้กล้อง FE-SEMและเครื่อง Micr--XRF ในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ระดับมาโคร ไมโคร และนาโนเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ชนิดฟิลด์อิมิชชั่น(FE-SEM) และเครื่องวิเคราะห์แผนที่ธาตุโดยการเรืองรังสีเอกซ์ระดับจุลภาค (Micro-XRF) ให้แก่ คณาจารย์ นักศึกษาบุคลากรทางสายวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงบุคคลที่สนใจใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ศึกษาในงานวิจัย และงานวิเคราะห์ทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น ในการนี้ สถาบันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย ได้เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้กล้อง FE-SEMและเครื่ อง Mic๙ XRF ในการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ระดับมาโคร ไมโคร และนาโนเทคโนโล่ยี ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัตนี้จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผ่าน 2 ช่องทาง คือ URL Link ลงทะเบียน : https://me-qr.com/xiWehM และ QR Code ลงทะเบียน

ประชาสัมพันธ์โครงการ INNO vation บ้า-กล้าคิด

บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ได้รับมอบหมายจากกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Internal Affairs and Communications : MIC) ให้เป็นหน่วยงานประสานงานในประเทศไทย จัดโครงการ INNO vation บ้า-กล้าคิด เพื่อสนับสนุนบุคคลทั่วไปในทุกระดับชั้นที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้ได้แสดงไอเดียที่มีความคิดแปลก ความคิดที่บ้า และไม่เหมือนใคร โดยไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดการศึกษา หรือแวดวงอาชีพ โดยโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2557 และได้ขยายผลมาที่ประเทศไทยในปี 2563 ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมจากประเทศไทยกว่า 1,700 ไอเดีย และจากทั่วโลกมากถึง 22,100 ไอเดีย โดยในปี 2565 จะเปิดรับสมัครไอเดียถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ในการนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานของท่านรับทราบ โดยโปรดศึกษาข้อมูลได้ที่https://mediator.co.th/th/innovation2022/ หรือ QR Code ด้านล่างนี้

การประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 14 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น

องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JsPS) ซึ่งมีความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ได้กำหนดการจัดประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 14 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 ณ เมืองสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกตลอดจนเปิดโอกาสให้แก่นักวิจัยรุ่นเยาว์ในภูมิภาคเอเชียและภาคพื้นแปชิฟิกสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและได้แลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาต่าง ๆ กับผู้ที่ได้รับรางวัสโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลก (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) ในการนี้ วช. ใคร่ขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก และ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ (จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หลังวันที่ 6 เมษายน 2560) และไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ในครั้งที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยขอให้ส่งใบสมัครมายังภารกิจวิเทศสัมพันธ์ วช. กายในวันที่ 9 กันยายน 2565 รายละเอียดพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฎในรายละเอียดการประชุมฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งตาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอทุนได้จาก www.nrct.go.th
Previous | 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next