สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 13 จากทั้งหมด148

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่การนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum: Innovation, Health Sciences and Digital Education Quality for Sustainable Development in the Next Normal “นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่” โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 รูปแบบการจัดประชุมวิชาการแบบ Virtual Online Conference เข้าร่วมกิจกรรมรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์การประชุม http://conference.eau.ac.th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (the 6th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) ตามที่ได้มีการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN Thailand ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 online ผ่าน Cisco webex meeting ที่ประชุมเห็นชอบให้มีกำหนดการจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ในหน่วยงานของท่าน ส่งผลงานด้านความยั่งยืนและเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 ณ อาคารวุฒิชัยกปิลกาญจน์ และอาคารนิวัติ เรืองพานิช คณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยเปิดรับผลงานด้านความยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านตอบรับเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานผ่าน Link https://forms.gle/xJVFKKftKeV8sQUGA หรือ QR Code ด้านท้ายเอกสาร หรือเข้าสู่หน้า web Sun Thailand https://sunthailand.net/th ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมท่านละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเปิดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมและค่าลงทะเบียนได้จากต้นสังกัด โดยผู้จัดงานจะประสานและแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนให้ทราบภายหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสวนา (ออนไลน์)

วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญสำหรับประชากรโลก เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ประกาศให้เป็นวันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day) จากหมุดหมายสำคัญที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวในปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) ที่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ได้รับการยอมรับโดยสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน นับแต่นั้นมา “สิทธิมนุษยชน” ได้กลายเป็นหนึ่งในกรอบคิดสำคัญที่สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และสร้างความเสมอภาคให้แก่ประชาชนโลกโดยไม่เลือกปฏิบัติภายใต้การตระหนักรู้ความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ ในการนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และองค์กรร่วมจัดขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการเสวนา (ออนไลน์) “Time to Fight Against SLAPPs in Southeast Asia” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผ่าน ZOOM พร้อมขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาข้างต้น โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาได้ที่ : https://bit.ly/3DlsWJA

ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของรัฐ

ตามที่หน่วยงานของท่านได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานที่รับโครงการภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับทำโครงการ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐแล้ว นั้น ในการนี้ สวทช. ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ทั้งนี้หน่วยงานของท่านสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการมายัง ฝ่ายบริหารวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://nstda.or.th/gd/

ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมลำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ในการนี้ วช.ใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมมชมนิทรรศการฯ และเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบตอยรับเข้าร่วมชมงานฯ พร้อมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ “เอกสารดาวน์โหลด: แบบตอบรับเข้าร่วมชมงาน” และส่งกลับมายัง วช. ทางโทรสารและอีเมล ภายในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next