สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์

20 มิ.ย 2562 16:09:36

กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จะจัดอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม (participatory interactive Workshop) ศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมรับการฝึกอบรมในรายวิชาต่อไปนี้
1. iResearcher (innovative researcher – นวัตกรรมการเป็นนักวิจัย)
2. iEducator (innovative educator – นวัตกรรมการเป็นนักการศึกษา)
เนื่องจากหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานพิพิธภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานของท่าน จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการฯ เอกสารแนะนำโครงการฯ แบะใบสมัครมาพร้อมนี้แล้ว และขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯ ด้วย
ศธ 0517.20/1643 download

[กลับหน้าหลัก ]