สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 55 จากทั้งหมด148

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการเผนแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ และนักศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเรียนเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานได้ที่ www.utcc.ac.th/academicday2020

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย จะจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรมให้ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการนี้แก่บุคลากรในหน่วยงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.พรพรรณ ดอนพนัส โทร. 090-998-9263 และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย วิชาการความรู้ด้านวิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารสาระคาม วารสาร Research & Knowledge และวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน Community University Engagement Journal ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงใคร่ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากรที่สนใจในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/ และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754-416

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอมอบวารสารสถาบันเทคโนโลยีไมย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม -ธันวาคม 2562) ซึ่งวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 หรือนับจากวารสารเล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) เป็นต้นไป วารสารจะยกเลิกการตีพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่ม โดยจะเผยแพร่ในรูปแบบวารสารออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว จึงขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา โดยสามารถส่งผลงานผ่านทางระบบอนนไลน์ Thai Journals Online System (ThaiJo) ได้ที่เว็บไซต์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournalba ซึ่งวารสารเปิดรับบทความตลอดทั้งปี และมีการเผยแพร่ ปี ละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล jourmalba@tni.ac.th โทร. 02-763-2704

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย” ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์วิจัยท่องเที่ยวโรงแรมสู่สากล ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เขตพื้นที่ในเมือง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการงานวิจัย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ของวิทยาการกับผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้ง ภาครัฐและภาคธุรกิจนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ใรองค์กรได้อย่างกว้างขวาง และเปิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม คณะการท่องเที่ยวและการโรมแรม จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อประสานงานได้ที่ อาจารย์ ดร.วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ โทร.081-873-3130 และคุณจิดาภา วรจินดา โทร. 064-156-1917 เว็ปไซต์ http://thm.msu.ac.th/conferrence
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next