สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

ประกาศ

ลำดับ
รายการ
File
1.

 บริหารจัดการงานวิจัย

  -  ประกาศการรับและการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม
  -  ประกาศการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัย COE
  -  ประกาศการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย RU
  -  ประกาศทุนสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ
2.

 ทรัพย์สินทางปัญญา

  -  ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการสมัครรับทุนสนับสนุนรางวัลผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
3.

 การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

  -  ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
  -  ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
4.

 การสมัครขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

  -  ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการสมัครขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อบังคับ

ลำดับ
รายการ
File
1.

 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานวิจัย

  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยกองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2559
2.

 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การจัดการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559