สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
การบริหารองค์กร

 

 

ขเป็นองค์กรที่ผลักดันการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยโลก


1. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ

2. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย การพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐ และ SDGs

3. ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

4. พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

 


การบริหารจัดการ

ลำดับ
รายการ
File
1.

 แผนยุทธศาสตร์

  -  แผนกลยุทธ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
2.

 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ

  -  แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565
3.

 ผลการดำเนินงาน

  -  ผลตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 (6เดือน)