สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 3 จากทั้งหมด148

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางคำนวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565

Toray Industries, Inc. โดยใช้เงินจำนวนนี้เป็นกองทุนถาวรเพื่อนำตอกผลมาใช้ในการส่งเสริมมูลนิอิโทเรเพื่อการส่งเสริมริทยาดาสดชั ประเทศไทย (T1SF) ได้ก่อกำเนิดในปี 2537 ด้วยเงินบริจาคความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย กิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิฯ ได้แก่การมอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยฟื้นฐานต้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางมูลนิสิฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิงยวิทยาศาสตร์และเทคในโลงขึ้นเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านวิจัยริทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธีฯ บัดนี้ คณะกรรมการฯ พร้อมจะพิงารณาคัดเลือกผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิงัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ย. 2565 จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดแจ้งให้อาจารย์และนักวิจัยในสถาบัน/หน่วยงานของท่านได้พราบโดยทั่วกันเพื่อผู้สนใจจะได้ส่งใบสมัครเพื่อขอรับเงินทุนตามแบบพอร์มที่แนบมา โดยส่งแบบฟอร์มมาที่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร สำหรับผู้ที่ขอทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 หรือแหล่งทุนต่าง ๆ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร สำหรับผู้ที่ขอทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 หรือแหล่งทุนต่าง ๆ สามารถศึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากคู่มือ •คู่มือสิบค้นสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย •คู่มือสืบค้นสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลต่างประเทศ หรือ 1.ปรึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร โดยติดต่อคุณนิยดา เบอร์ภายใน 11015 2.เข้ามาปรึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร ณ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 20 อาคาร ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดยโทรนัดหมายเวลาล่วงหน้าที่เบอร์โทร ภายใน 11015 , 11081

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Onsite และ Online

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และในบทบาทการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ได้ให้ความสำคัญต่อการชับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ผ่านกลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยและการถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีความพร้อมก่อนการนำไปถ่ายทอดขยายผลเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วช. ได้มีประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ใน ๕ มิติการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง และการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ โดยกำหนดเปิด-ปีดรับข้อเสนอระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2565 ในการนี้ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาได้อย่างแท้จริงในการนำผลงานวิจัยและน ตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ และเพื่อให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อเสนอ KM ได้ตรงกรอบการจัดสรรทุนดังกล่าว วช. จึงได้จัด "การอบรมการยกระตับคุณภาพข้อเสนอทุน KM" ขึ้นเป็นพิเศษสำหรับบุคลากรทางการวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ในวันอังคารที่ 22 กรกฏาคม 2565.ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.คร.สง่า สรรพศรี ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ ผ่านระบบ zoom Cloud Mecting ทั้งนี้ เพื่อให้การอบรมเกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทำ Concept Note เพื่อรับข้อคิดเห็นจากวิทยากรในการพัฒนาเป็นข้อเสนอที่สมบูรณ์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและดาวน์โหลดเอกสารได้ โดยการสแกน QR Code ด้านล่างกายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ซึ่งการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และ วช. ขอสงวนสิทธิ์ปีดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เสริมพลังอุดมศึกษาเพื่อสังคมไทย"

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาสัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กำหนดจัดสัมมนาวิซาการเรื่อง "เสริมพลังอุดมศึกษาเพื่อสังคมไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการด้านงานวิชาการรับใช้ชุมชนและสังคมระหว่างมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างเครือข่ายเสริมพลัง (Synergy) ในการดำเนินการด้านรับใช้ชุมชนและสังคมของสถาบันอุดมศึกษาการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีเปิด เยี่ยมชมนิทรรศการ และ บรรยายพิเศษรวมถึงอธิการ์บดีจาก 4 มหาวิทยาลัย ร่วมเสวนาถึงบทบาทและความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงานรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้ง 4 แห่ง ดังมีรายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนิ้ ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเรียนเชิญท่นและบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง"เสริมพลังอุดมศึกษาเพื่อสังคมไทย" ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Webinar จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการสัมมนาและประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรที่สนใจ และมหาวิทยาลัยมหิดลขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ ๑๘ รูปแบบ Hybrid Conference

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัดกรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรมครั้งที่ ๑๘ "Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight" ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รูปแบบ Hybid Conference ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวร มหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาสัยนเรศวร สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย ๑. การปาฐกถา พิเศษ การบรร่ยาย และการเสวนาจากผู้บริหารระดับประเทส ๒. การนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ และ ผลงานวิจัยสถาบัน ในรูปแบบ Ora/Poster Presentation ๓. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน และ๔. การเจรจาจับคู่ธุรกิจ นั้น กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของ ท่านประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและรับฟังการนำเสนอผลงาน ผ่านเว็บไชต์ https://conference.nu.ac.th/nrc 18 และหากมี ข้อสงสัยสอบถามได้ที่งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลข โทรศัพท์ ㆍ ๕๕๙๖ ๘๖๔๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrconu.ac.th จึงเรียนมาเพื่อโปรดพีจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง
Previous | 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next