สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 78 จากทั้งหมด148

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร”ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การทำบีญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การยื่นบัญชีและกระบวนการบังคับทางกฎหมาย พร้อมทั้งการป้องกันการทุจริตในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน และความรู้ในเรื่องกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร”ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การทำบีญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การยื่นบัญชีและกระบวนการบังคับทางกฎหมาย พร้อมทั้งการป้องกันการทุจริตในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน และความรู้ในเรื่องกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 เพื่อตรวจสอบดูฐานะทางการเงินและที่มาของทรัพย์สิน และได้กำหนดระยะเวลาในการไต่สวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกขั้นตอน ให้การดำเนินการมีความเข็มงวดในการบังคับใช้กฎหมายลงโทษ ทั้งทางอาญา วินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน 5 รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/IDLine : 090-886-7372 E-mail : Training.su2016@gmail.com และส่งหลักฐานการโอนเงินที่ นางสาวคนธรส โทรสาร 02-433-4938 โทรศัพท์ 02-849-7500 ต่อ 31208 หรือ 08-5222-4218 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.thailocalsu.com

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร”สาระสำคัญและปัญหาอุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธี e-bidding การร่างสัญญาและหารบริหารสัญญาในระบบ e-GP” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร”สาระสำคัญและปัญหาอุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการสาธิต การปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธี e-bidding การร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 เพื่อให้บุคลากรภาครัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดความคุ้มค่าและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการทำงานในระบบ e-GP การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างการปฏิบัติงานวิธีเฉพาะเจาะจงการร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP แนวทางการปฏิบัติงานวิธี e-bidding และวิธี e-market สามารถปฏิบัติงานและเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางปฏิบัติตามระบบ (e-GP) ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน 5 รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/IDLine : 090-886-7372 E-mail : Training.su2016@gmail.com และส่งหลักฐานการโอนเงินที่ นางสาวคนธรส โทรสาร 02-433-4938 โทรศัพท์ 02-849-7500 ต่อ 31208 หรือ 08-5222-4218 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.thailocalsu.com

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร”แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลังและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลังและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6 เพื่อให้บุคลากรภาครัฐเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานด้านการเงินการคลังพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โทษทางปกครองได้อย่างถูกต้องได้รับความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาทักษะวิชาชีพบุคลากรด้านการเงินและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดยโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน 6 รุ่น ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ IDLine : 090-886-7372 และ Email:training.su2016@gmail.com และส่งหลักฐานการโอนเงินที่นางสาวคนธรส โทรสาร 02-433-4938 โทรศัพท์ 02-849-7500 ต่อ 31208 หรือ 085-222-4218 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.thailocalsu.com

ขอเชิญชวนยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัย

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีความประสงค์จะดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ด้อยโอกาสและคนกลุ่มเฉพาะ” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ โดยยื่นเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของที่ปรึกษาตามที่ระบุในข้อกำหนดการศึกษาข้อ 4 และจัดทำข้อเสนอโครงการตามที่ระบุในข้อกำหนดการศึกษา 10 และดำเนินการอื่นตามข้อปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ให้ท่านจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการฯ พร้อมสำเนา รวมจำนวน 5 ชุด โดยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พร้อมวงเล็บมุมซองว่าเป็นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ด้วยโอกาสและคนกลุ่มเฉพาะ” ส่งไปยังกลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง ชั้น 2 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤกธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10200 ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวกนกวรรณ ชมะโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ โทร. 02-141-7730 หรือนายรงค์รัชต์ จันทร์สุวรรรณ นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญชำนาญการ โทร. 02-141-7681

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางนวัตกรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 9”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 9” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่อง “สร้างพื้นที่วัฒนธรรม มรดกร่วมอาเซียน” ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุปรสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยต่างๆ ที่เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พิจารณาแล้วเห็นว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของท่าน จึงเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และโปรดแจ้งชื่อตามแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ที่ นายณัฐพล มากทรัพย์ โทรศัพท์ 02-247-0013 ต่อ 1310 โทรสาร 02-645-3059 หรือที่ research.docp@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next