สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 53 จากทั้งหมด148

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น ได้เชิญให้วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เป็นวิทยากรการบรรยาย ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลการของท่านเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา ดังกล่าว ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียน ตามที่ได้แนบ QR Code ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 16 มีนาคม พ.ศ.2563

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็ฯสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการวิชาการ และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้กำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการใความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์ในการนำไปใช้เพื่อปกป้องสิทธืและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร รวมถึงทราบถึงวิธีปฏิบัติในการนำเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณบัณฑิตวิทยาลัย ถนนสุโขทัย ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอเรียนเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนสมัครระบบออนไลน์ ด้วยการสแกน QR Code พร้อมกรอกใบสมัครและแนบหลักฐานการชำระเงิน และติดต่อสอบถามที่ โทร 02-241-7191-5 ต่อ 4123, 4151

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยภายในและภายนอก โดยมีกำหนดออกเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) และในปี พ.ศ. 2563 นี้ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในการนี้งานวารสาร ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร บัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจส่งบทความ เพื่อเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เฉพาะช่วงเดือนมกราคา - ธันวาคม 2563) สำหรับผู้ที่สนใจดาวน์โหลดคำแนะนำน และ template บทความวิจัย บทความทางวิชาการและหนังสือรับรองการส่งบทความตีพิมพ์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.tci.thaijo.org/index.php/yru_jst หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางสาวอามีเนาะ ดีแม หมายเลขโทรศัพท์ 06-3749-0929, 073-299-634

ขอเชิญเข่ารวมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 และโครงการหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายหลักสูตรและการสอนจะจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ โครงการหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แก่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 และโครงการหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “หลักสูตรและการเรียนการสอนในการศึกษายุค Disruption” ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2563 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในการและเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ ทักษะและมุมมอง แนวปฏิบัติที่ดี และเป็นการรวมตัวด้านการนำเสนอผลงานวิจัยด้านหลักสูตรการสอน เพื่อเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาอันเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมและการนำเสนอผลงานวิจัย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 9 ราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน” (RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development)” ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เข้าใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวักนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา สังคม ชุมชน กระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโ,ยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลการในสังกัดของท่านส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนัวตกรรม ในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.rmutcon.org หรือติดต่อสอบถามเบอร์ โทรศัพท์ 02-549-4681 – 5 E-mail : ird@rmutt.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next