สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 8 จากทั้งหมด148

ขอเชิญยื่นข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำกรอบการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรศัทน์ โดยวิธีคัดเลือก

ขอเชิญยื่นข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำกรอบการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรศัทน์ โดยวิธีคัดเลือก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำกรอบการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยวิธีคัดเลือก กำหนดยื่นข้อเสนอในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) อาคาร 4 ชั้น 1 สำนักงานคระกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เชิญชวนทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

ด้วยกรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณหน่วยงานหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร เช่น ที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน สถานศึกษา สองข้างทางสาธารณะ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 หรือที่เห็นสมควร ซึ่งสามารถขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้สังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่ทุกแห่ง แล้วส่งสรุปผลการจัดกิจกรรมพร้อมถ่ายภาพให้กรมป่าไม้ นั้น ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอเชิญชวนหน่วยงานของท่านจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ตามที่เห็นสมควรต่อไป

ขอเชิญสมัครสมาชิก MICE Intelligence Center ศูนย์รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์

สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ไมซ์ หรือ MICE Intelligence Center สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ได้เข้ามาอัพเดตเทรนด์โลก ข้อมูลข่าวสาร งานวิจัย กรณีศึกษา และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไมซ์ ในการนี้สสปน. เห็นว่าเว็บไซต์ศูนย์รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์จะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์เครือข่ายการศึกษาด้านไมซ์ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565 ด้านสารสนเทศการเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The 7th National Conference and The 3rd International Conference on Informatics Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology: IAMBEST 2022) ในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 (การประชุมออนไลน์) ในการนี้ วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม และส่งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และวิทยานิพนธ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าวข้างต้น และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประชุมวิชาการ ไปยังบุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานของท่านโดยสามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการส่งผลงาน และข้อมูลอื่นๆ ได้ทาง www.pcc.kmitl.ac.th/iambest หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ งานบริการวิชาการแก่สังคม (คุณนาราอร สสว่างวงศ์ โทร. 09-0789-3114 และเบอร์สำนักงาน โทร. 08-3066-5373

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต ในการนี้มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโยลีอีสเทิร์น ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งบทความวิจัย ตามลายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของท่านให้ทราบโดยทั่วกัน
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next