สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอแจ้งกฎกระทรวงและประกาศการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกซั่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. 2562

20 มิ.ย 2562 15:12:54

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกซั่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. 2562 และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศที่ออกตามความในกฎกระทรวงดังกล่าว จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และมีผลใช้บังคับแล้ว
กฎกระทรวงฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และการย้าย เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มสถานที่ให้ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์จะมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เพื่อการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยหรือทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ หรือเพื่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต้องขออนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เสนอรายงานผลการดำเนินกิจการต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้หากผู้รับอนุญาตประสงค์จะย้าย เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ผลิต นำเข้า หรือเก็บวัตถุออกฤทธิ์ต้องยื่นคำขออนุญาต
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอแจ้งกฎกระทรวงและประกาศดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานของท่านได้ใช้ประโยชน์ ดังปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดกฎกระทรวงและประกาศดังกล่าวข้างต้นได้ทาง http://fda.moph.go.th/sites/Narcotics/Main.aspx หัวข้อ “กฏหมายสำคัญ/กฏหมายออกใหม่”
สธ 1003.5/ว1248 download

[กลับหน้าหลัก ]