สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 67 จากทั้งหมด148

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The ICASE World Conference on Science and Technology Education 2019”

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ international Council of Association for Science Education (ICASE) กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The ICASE World Conference on Science and Technology Education 2019 ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมการศึกษา วิทยาศาสตร์กบัผู้ทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ และแนวโน้มทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ของโลก นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้นักการศึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เสนอผลงานวิจัยใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการประชุมในครั้งนี้การจัดนิทรรศการ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากสถานศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วม เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพด้านการศึกษา และความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งได้เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผู้สนใจทั่วไปจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมงาน ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเรียนเชิญท่าน และผู้สนใจในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานประชุม และร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมตามกำหนดวันดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icaseonline.net/icase2019/

ขอเรียนเชิญนำเสนอบทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand: SUN Thailand) ปี 2562 กำหนดจัดงานประชุมเครือข่าย มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อุทยยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 จึงใคร่ขอเรียนเชิญสถาบันในเครือข่ายที่สนใจร่วมส่งบทความด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2563 (Staff Project Challenge 2020) ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญท่าน บุคลากร และนักศึกษาในหน่วยงานของท่าน รวมแล้วไม่เกิน 10 ท่าน เข้าร่วมการประชุมเครื่อข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบรับเข้าร่วมการประชุมบนเว็บไซต์ http://bit.ly/sunthailandevent หรือสแกน QR Code ด้านท้ายเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณธนาภรณ์ กำแพงแก้ว (ฝ้าย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์ติดต่อ 091-857-0439 อีเมล์ sunthailand2019@gmail.com

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดให้มีการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58 นี้ เปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยใน 12 สาขา คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้พิจารณาเห็นว่าการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นที่สนใจในหน่วยงานของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรกประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจในหน่วยงานของท่านส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุม โดยส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://annualconference.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหมดเขตรับผลงานวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดตัวอย่างการส่งบทคัดย่อและเครื่องเต็มได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th หรือส่งผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58

นำส่งแผนการวิจัย นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2561 – 2564 และข้อเสนอประเด็นวิจัยมุ่งเป้า 10 ประเด็น

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 และครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เห็นชอบหลักการและให้ประกาศใช้แผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2561 – 2564 นั้น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงขอนำส่งแผนการวิจัย นวัตกรรม และ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2561 – 2564 และข้อเสนอประเด็นวิจัยมุ่งเป้า 10 ประเด็น เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศและเป็นกรอบแนวทางในการสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ และงานวิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง https://drive.google.com/file/d/11sFyL-oNnjeyHjVAlXTJ81r3oXMolcSC/view

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019): The 8th PSU Education Conference & 4th Inpirational Scholar Symposium (ISS) 2019 “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ อว 6800/ว 4542 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ได้แจ้งเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019): The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019 “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของส่งโปรแตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.psued.org ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช โครงการจัดตั้งสำนักงานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-289-211-2 โทรสาร 074-289-2288 e-mail : wilailuck.p@psu.ac.th หรือ www.psued.org
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next