สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

      • การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

      • การอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี


การนำผลงานวิจัย องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเสริมสร้างแนวคิดอย่างผู้ประกอบการ

เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ทุนสนับสนุน

      • แหล่งทุนภายนอก

      • ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

      • ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

      • ทุนสนับสนุนผลงานที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

      • Talent Mobility Program


คณะกรรมการ

      • คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

      • คณะกรรมการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศ

        หรือระหว่างประเทศ

งานด้านกฎหมาย


หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล
ปฏิบัติหน้าที่ : กำกับดูแลบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
: เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน
: ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
   ระดับนานาชาติ
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11015
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ :  niyadar@swu.ac.th

นางสาวรวีวรรณ วรรณจันทร์
รับผิดชอบ :  การนำผลงานวิจัย/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
:  การเสริมสร้างแนวคิดอย่างผู้ประกอบการ
:  แหล่งทุนภายนอก
:  ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
:  Talent Mobility
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11016
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ :  raweewan@g.swu.ac.th


นางสาวเกษชล ก้องสุขิตกุล
รับผิดชอบ :  แหล่งทุนภายนอก
:  ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
โทรศัพท์:   (02) 649-5000 ต่อ 11083
โทรสาร:   (02) 259-1822
อีเมลล์ :  ketchol@g.swu.ac.th

นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์
รับผิดชอบ : งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
:  การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
:  เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11081
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ :  pirawan@g.swu.ac.th