สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 39 จากทั้งหมด148

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย ดังนั้นสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ในช่วงปลายปี 2563 ดังนี้ 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 4-5-6 พฤศจิกายน 2563 (3 วัน) 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project Management Unit – PMU) วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 (2 วัน) 3.เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวานสารนานาชาติ วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 (2 วัน) 4.วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 (2 วัน) ทุกหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี จึงขอเชิญท่านส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ Website “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “www.rpa.or.th”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 8 แบบ New Normal

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 8 แบบ New Normal เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ อาคารเธียเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ทั้งนี้เพื่เป็นแนวทางปฏิบัติในการเขียนแบบฟอร์มการจัดทำแบบสอบถาม หนังสือนำ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับความรู้ด้านจริยธรรม จึงขอเชิฐชวนอาจารย์ นิสิตและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลการวิจัย

กรมจัดหางานร่วมกับศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จะจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลการวิจัยผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM ใน 7 ประเด็นการศึกษาวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 14.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณชน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อผลการวิจัย ในการนี้กรมการจัดหางาน จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังกล่าว

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดจัดทำสารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งวารสารอยู่ในฐานข้อมูลูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) 0859-8185 โดยกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม นั้น ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://so๐๕.tci-thaijo.org/index.php/jpcru/index และสามารถดาวน์โลหดคู่มือรูปแบบบทความได้ที่เว็บไซต์ http://research.pcru.ac.th/researchV๒/ หากท่านมีข้อสงสัยหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นางสาวชุติมา พุฒอ่อน เบอร์โทรศัพท์ 056-717-100 ต่อ 6310 หรือเบอร์มือถือ 083-212-2666

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 “NU Research Foresight: Beyond 30 years” รูปแบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 “NU Research Foresight: Beyond 30 years” วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Oral Presentation ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษและการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยสถาบันจากบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าวฯ ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ การเสวนา และการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc16/ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 05-596-8641 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrc@nu.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next