สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 29 จากทั้งหมด148

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Expo Symposium 2021

สำนักงานการสิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในการนี้ วช. เห็นควรขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรม เพื่อขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษาใหม่ในหน่วยงานของท่านได้รับทราบกิจกรรมและส่งผลงาน เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Expo Symposium 2021 ทั้งในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Porter Presentation) ใน 6 กลุ่มเรื่อง โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน (QR Code) ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link : Thailand Research Expo Symposium) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Society for Biotechnology International Conference Online “Green Energy & Zero Waste Society” และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ Thai Society for Biotechnology International Conference Online “Green Energy & Zero Waste Society” วันที่ 2 เมษายน 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และผลการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้กับนักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ในประเทศรวมถึงสมาชิก Asian Federation of Biotechnology (AFOB) รายละเอียดเพิ่มเติม https://onlinetsb.com ในการนี้สมาคมฯ ใคร่ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านหรือู้สนใจ เข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ในการประชุมครั้งนี้ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กำหนดจัดโครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านท่อออนไลน์ (วิทย์ติดเลนส์) ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางและสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงความสามารถด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อันเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยกำหนดการประกวดรอบที่ 1 ระหว่าง เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 เปิดรับผลงานภาพที่เกิดขึ้นจากการศึกษา วิจัย หรือปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านชื่องทางออนไลน์ ในการนี้ อพวช. จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ (วิทย์ติดเลนส์) ประจำปี 2564 รอบที่ 1 ด้วยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อลิงก์ประชาสัมพันธ์การประกวดฯ จาก Facebook Fan page NSM Thailand (https://www.facebook.com/NSMthailand/posts/4213848058650847) หรือเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ทั้งนี้ หากประสงค์ขอรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดประสานงานที่ นางสาวแก้วนภา โพธิ โทรศัพท์ 02-577-9999 ต่อ 1472 Email: kaewnapha.p@nsm.or.th

ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (online): Better Change in Higher Education for Future Economy

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (online): Better Change in Higher Education for Future Economy ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว เป็นรูปแบบออนไลน์และขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตรอ์ในการประชุมวิชาการดังกล่าว จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสามารถส่งผลงานได้ที่ www.psuedconference.org และขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โทรศัพท์ 0-7428-9220 โทรสาร 0-7428-9228 e-mail:wilailuck.p@psu.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการการประชุมวิชาการระดะบชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 “นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (NICE 2021) “นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย Innovative and Sustainable Education in Times of Challenges” โดยการประชุมทางวิชาการดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2564 ณ ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ในการนี้ คณะผู้จัดการประชุมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรผู้สนใจในหน่วยงานของท่านร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมการประชุมได้ทางเว็บไซต์ http://edumis.pn.psu.ac.th/nice2021 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง และนางสาวเปรมวดี โกมลตรี ผ่านอีเมล์ grad.edupsu@gmail.com, โทรศัพท์ 088-792-5099 หรือผู้ดูแลระบบสัมครและอัพโหลดผลงาน นายพิภัตน์ เผ่าจินดา โทรศัพท์ 084-195-6969
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next