สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 99 จากทั้งหมด148

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมาหวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบัน China Society for Southeast Asian Stuaies (CSSAS) และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัด ฎการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8” (The Eighth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีนยุคใหม่ : โอกาสและวิสัยทัศน์ใหม่” (Chinese – Thai Strategic Cooperation for a New Era ซ New Opportunity and New Vision) ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเชี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไทย-จีน ภายใต้ขอบข่ายหัวขอ้ที่กำหนด ซึ่งถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการวิจัยยุทธศาสตร์เกี่ยวกับไทย-จีน และนำผลการวิจัยไปพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องของไทยและจีน การสัมมนาฯ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยนักวิชาการฝ่ายไทยและฝ่ายจีน และการศึกษาดูงาน ซค่งการสัมมนาวิชาการประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้ 1. ความร่วมมือทางเศรษกิจ : การลงทัน, การค้า, การเงินและอีคอมเมิร์ซ 2. ความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม: การเป็นเมืองและการลดความยากจน 3. ความร่วมมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ทุนมนุษย์และการพัฒนานวัตกรรม 4. ความร่วมมือด้านนโยบายการทูตและป้องกันประเทศ 5. การท่องเที่ยว การเกษตร และการขนส่งในประเทศไทย 6. ชาวจีนโพ้นทะเลและการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับจีน ในการนี้ วช. ใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน นำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยมีกำหนดปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผู้สนใจจะต้องจัดทำบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษและรายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ 1 ฉบับ) จำนวน 12-15 หน้า ภายใต้หัวข้อข้างต้น พร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) และส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธรณรัฐประชาชนจีน จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าดินทางเส้นทางกรุงเทพ-ซี่ยเหมิน-กรุงเทพ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 ผ฿สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.vijaichina.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 025612445 ต่อ 325

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ปฏิบัติงานในภารกิจ ฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย จำนวน 1 คน จำนวน 1 คน (สัญญาจ้างปีต่อปี) อัตราค่าจ้าง วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 11,200 บาท วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เดือนละ 13,670 บาท วุฒิ ปริญญาตรี เดือนละ 17,200 บาท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ...

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัดโครงการการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ในการทำวิจัยและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของงานวิจัยและผู้วิจัย ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมนำเสนอ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาทาง E-mail: cfr2rmutto@gmail.com โทร. 038-358-201 ต่อ 8510 โทร./โทรสาร 038-358-142 (สายตรง) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค (Regional conference) และระดับชาติ (National conference) ครั้งที่ 10 (The 10 ASEAN C+I+J Symposium on Business Management Research)

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับภูมิภาค (Regional Conference) และระดับชาติ (National conference) ประจำปีการศึกษา 2561 ของงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ครั้งที่ 10 (The 10 ASEAN C+I+J Symposium on Business Management Research) ในหัวข้องานสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจร่วมมือ ร่วมใจ นวัตกรรม ก้าวไกลยั่งยืน Advancing Business Partnership for Innovation and Sustainability” ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น ของการศึกษาวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ภายในประเทศได้แก่ 1)ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี 2)การค้าการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ 3)ธุรกิจดิจิทัล 4)ธุรกิจบริการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 5)นวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตและการบริการ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ จะเป็นประโยชน์และเป็นที่สนใจในหน่วยงานของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจในหน่วยงานของท่านส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุม โดยส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มผ่ายระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ QR Code ตามหนังสือนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหมดเขตรับผลงานวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดตัวอย่างบทคัดย่อและเรื่องเต็มได้ที่ QR Code ตามหนังสือนี้ วิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี อนึ่งท่าน หรือตัวแทนของหน่วยงาน ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค (Regional conference) และระดับชาติ (National conference) ครั้งที่ 10 สามารถติดต่อได้ที่ ID line: @GSC_ASEANCON, e-mail: ASEANCON@go.buu.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 9

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ประชุม 16 คณบดีคณะ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16 คณบดี) Utah State University, The University of Warwick, National Taiwan Normal University และ Benguet State University ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 17 “The 17 International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences : Next Generation Teaching and Learning” และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 9 “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง : การเรียนการสอนยุคใหม่” ในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง โดยการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว จะเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการทางการศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติต่อไป ในการนี้ คณะฯ ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน ส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามระเบียบราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.inded.kmitl.ac.th/drle2019
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next