สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 121 จากทั้งหมด148

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้กำหนดจัดงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นั้น จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสบับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยสามารถแจ้งยืนยันการเข้าร่วมฯ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมงาน "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14 "University in Disruptive Era" ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "University in Disruptive Era" โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "Challenges of University as a driving force for Thailand 4.0" โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัด และขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าวฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสัมมนาเอกาทศรถ 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดดังแนบ ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมงานได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc14/ หรือติดต่อประสานงานคุณณิชนันทน์ ฟักบัว เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-8614

ขอเชิญเข้าร่วม Pre-Conference Workshop AHRD 2018

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ Academy of Human Resource Development (AHRD) เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการนานาชาติ "The Seventeenth Asian Conference ofthe Academy of HRD" เรื่อง People Development for Sustainability Development ในวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดจัด Pre-Conference Workshop ในวันที่ 7 ฑฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้าร่วม Pre-Conference Workshop โดยลงทะเบียน online ได้ที่ http://goo.gl/uHV2UG หรือ สแกน QR Code ที่แนบมาตามด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 12 - 31 ตุลาคม 2561 หากมีข้อสงสัยเรื่องการลงทะเบียนติดต่อ คุณกชกร 086-904-1608 หรือคุณก่อเกียรติ์ 286-091-8277

ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยการบริหารการวิจัยและบริการวิชาการได้จัดทำวารสารชื่อ "วารสารสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Journal of Social Sciences and Liberal Arts Kasetsart University)" เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยจัดทำเป็นวารสารแบบ Electronic (http://www.re.kps.ku.ac.th/e-journal) กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน ส่งบทความต้นฉบับมาเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได่ที่เว็บไซต์ http://re.kps.ku.ac.th/e-journal หรือติดต่อสอบถามได่ที่ นางสาวซากีนา รุ่งโรจน์ โทรศัพท์ 034-341-549, 098-269-9225 (ในวันและเวลาราชการ)

ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อ "ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อ "ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Challenges of Higher Education in Production of Graduate Students in the 21st Century)" ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎและเครือข่ายทั่วประเทศ ในการนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จึงขอความอนุเคราะห์ ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและผู้สนใจทั่วไปทราบข้อมูลการจัดประชุมในครั้งนี้ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่ nirc2019.bru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 หากท่านสนใจเข้าร่วมประชุม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โทรศัพท์หมายเลข0-44-611-221 ต่อ 7401, 7402 หรือ 086-468-1656 (สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย)
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next