สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 98 จากทั้งหมด148

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2562

กรมประมงมีนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและได้จัดให้มีการประชุมวิชาการประมงเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการนพเวนอผลงานวิชาการออกเป็นภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ในระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ที่อยู่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ กรมประมงขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการประมงประจำปี 2562 เพื่อผู้ที่สนใจภายในหน่วยงานท่านสามารถส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเวนอในการประชุมวิชาการฯ โดยจัดส่งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ชุด รายละเอียดการส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2562 และแบบลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการ การประชุม วิชาการประมง ประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 2 โดยสามารถส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2562

การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย และสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ นำคองค์ความร็ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลการวิจัยที่มีอยู่ ไปใช้ประโยชน์ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนัวตกรรมการวิจัยให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนไม้มีค่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความยากจนของประชาชนอย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศ เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการเกิดภัยธรรมชาติ ในการนี้ วช. จึงใคร่ขอแจ้งกำหนดเปิดรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยและการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th

ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไต้หวัน (Food Industry Research and Developmrnt Institute; FIRDI) จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก 13 ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุปรงสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคคลจากภาคอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาและยกระดับงานวิจัยด้านนวัตกรรมอาหารและฟาร์มอัจฉริยะของประเทศ และได้รับเกียรติจาก keynote Speakers และ Invited Speakers ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และมีการนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ 1. Food processing, Food engineering, Food packaging และ Smart farm 2. Food microbiology, Food safety, Food chemistry และ Biotechnology 3. Functional foods และ nutrtition 4. Nutraceuticals และ herb products ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านส่งบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาตินี้ โดยผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ http://www.fisf.rmutt.ac.th หรือเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดของการจัดงานได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4150 หรือ 02-549-4164 หรือทางอีเมล์ fisf@rmutt.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมการจัดการ : สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนและแผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการแก่สังคม ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นจักขอบคุณยิ่ง

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการ “กระบวนการในการวิจัย” (Research Methodology)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีกำหนดจัดโครงการอบรม “กระบวนการในการวิจัย” Research Methodology มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกระบวนการการทำวิจัยให้มีคุณภาพ แก่คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ การฝึกอบรม ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถระของนักวิจัยอละอาจารย์ให้สามารถทำงานวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นระบบ (รายละเอียดตามโครงการแนบ) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันและพัฒนา โทร.021601343-5 ในวันเวลาราชการและลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม http://training.ird.ssru.ac.th/2019/index.php/registerresearchmet
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next