สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 70 จากทั้งหมด148

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 Thailand Quality Education Forum 2020

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 Thailand Quality Education Forum 2020 ภายใต้หัวข้อ QA in Practice มีกำหนดการจัดประชุมในวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต โดยเจ้าภาพร่วมในการปรัดประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับหลังสูตร คณะ และสถาบัน ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย สนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบคุณภาพในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา และพัฒนาคุณภาพในมหาวิทยาลัยไทย ซึ่งในการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ มีกิจกรรมหลากหลายให่ท่านได้เรียนรู้การขับเคลื่อนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ต่างๆ ด้วยการนำเสนอผลงาน การบรรยายพิเศษและการเสวนาการประกันคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, พัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยของท่านในการร่วมส่งผลงานนำเนอ และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดนมีกำหนดการลงทะเบียนส่งผลงานในวันที่ 1 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://qa.psu.ac.th/TQEd2 0 2 0 .php และ facebook.com/TQEd2020

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ “Digital Thailand Big Bang 2019”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2017: โลกเปิด เราปรับประเทศเปลี่ยน : Digital TransformationW และ “Digital Thailand Big Bang 2018: โลกเปิด เราปรับประเทศเปลี่ยน: Thailand Big Bang 2019” ภายใต้แนวคิด “ASEAN Connectivity” ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทศรรการลัการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในการนี้ สศด. ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ และนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมชมงานสัมมนาและนิทรรศการ “Digital Thailand Big Bang 2019” รระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทศรรการลัการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ และขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวภายในหน่วยงานของท่าน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR Code หรือลงทะเบียนผ่าน URL:http://bb2019. Digitalthailandbigbang.com/en หรือหากต้องการเยี่ยมชมงานเป็นหมู่คณะ สามารถประสานงานได้ที่ คุณสักยะ ช่วยเมืองปักษ์ 097-130-5625 และคุณฎนุพล อ่วมพิทยา 090-994-6449 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dmd@depa.or.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “Humanity Empowerment Through Social Innovation: การสร้างความเข้มแข็งให้กับมนุษยชาติโดยนวัตกรรมสังคม” ในวุนศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการที่เปิดโอกาสให้ บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดความมั่นคง ทั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายไทยแลนด์ 40 ต่อไป ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://conference.sct.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกริก กำหนดจัดการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวอชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาสังคม การศึกษา และด้านอื่นๆ ตามปณิธานและเป้าหมายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกริก จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในองค์กรของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุม เพื่อเชิฐชวนผู้สนใจ ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2562 โดยผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งพร้อมระบุชื่อ – สกุล ตำแหน่งงาน / สถานที่ทำงาน เบอร์ติดต่อ มาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก โทรศัพท์ 02-552-3500-9, 02-970-5820 ต่อ 402 โทรสาร 02-552-3513 ทั้งนี้สามารถดูรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Krirk.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับ The Association of Univesities of Asia and the Pacific (AuAP) กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 34th AUAP Annual Conference 2019 ในหัวข้อเครื่อง “Climate Change Adaptation – the Challenging Role of Higher Education Institutions” ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโอกาสให้นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาทั่วโลก ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน จำนวน 200 คน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายในการวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี วิทยาการ และนวัตกรรมต่างๆ ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055-961-647, 055-961-643 หรือ http://www.auap2019.nu.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next