สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 739 หน้า 26 จากทั้งหมด148

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยา

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ได้จัดทำวารสารจิตวิทยา ซึ่งเป็นวารสารทางด้าน จิตวิทยา โดยมีเนื้อหาทางวิชาการของวารสารจิตวิทยา ครอบคลุมเนื้อหาทีเกี่ยวข้องกับจิตวิทยา ในสาขาวิชา จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาการทดลอง จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาชุมชน และ พุทธจิตวิทยา เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางจิตวิทยา และส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และ บทวิจารณ์หนังสือ ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์วาระสารปีละ 2 ฉบับ ในการนี้ สมาคมฯ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาในสังกัดของท่าน เสนอผลงานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารจิตวิทยา ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://thaipsychological.com และส่งบทความต้นฉบับได้ที่ e-mail: tpa.thailand@hotmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม “การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่”

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่” ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จึงได้มีการปรับรูปแบบการประชุมเป็นแบบออนไลน์ ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนผู้สนใจ ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบวาจา แบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://kku.world/sdxcq หรือ Scan QR Code ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 รับจำนวน 250 คนเท่านั้น

ขอเชิญส่งบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติจีน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี คณะการทิ่งเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศและเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติภายใต้ชื่อ DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร งานประชุมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชาติ (National Conference) จะเปิดรับผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาจีน ส่วนในระดับนานาชาติ (International Conference) จะเปิดรับผลงานเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน (สำหรับบุคคลภายนอกและคณาจารย์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยในเครือข่ายวิจัยประชาชื่นส่งบทความกิตติมศักดิ์ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ/บทความวิจัย) เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าวได้ทางอีเมล์ caic_conference@dpu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์)

มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์) (The 52nd National Graduate Research Conference) ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (Virtual Online Conference) ผ่านระบบ Google Meet เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าว เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับทราบและเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อไป

การเปิดรับโครงการขอรับดารจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเอการศึกษาประจำปี 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของส่งเรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับดารจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเอการศึกษาประจำปี 2564 ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0220/4596 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาการเสนอโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.edf.oe.go.th หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม หรือ www.facebook/edtechfund หรือ Scan QR Code ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทรสัพท์ 0-2280-0344
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | Next